4.3.6 Modellering van meerdere discontinue bronnen

In de beschikbare applicaties van het NNM kunnen ook meerdere discontinue bronnen tegelijk (of combinaties van discontinue en continue bronnen) worden gemodelleerd. De exacte combinatiemogelijkheden zijn mede afhankelijk van de toegepaste pc-applicatie.

In principe wordt elke bron afzonderlijk gemodelleerd. Daarbij dient te worden nagegaan of (binnen redelijke benadering) de in de modellering mogelijk optredende combinaties van bronnen realistisch zijn. Zo dient, bij combinaties van meerdere ‘random’ bronnen erop gelet te worden dat bronnen die niet gelijktijdig werkzaam zijn dat ook in de modellering niet doen (althans niet in een relevant aantal uren).

Een voorkomende situatie is die waarin op eenzelfde productielijn afwisselend producten met fors uiteenlopende emissie worden verwerkt. Simulatie als afzonderlijke ‘random’ bronnen kan dan leiden tot piekemissies als twee van deze bronnen schijnbaar tegelijk werkzaam zijn.

Omgekeerd kan het nodig zijn bronnen die normaliter afzonderlijk gedefinieerd zouden worden samen te voegen als aannemelijk is dat hun emissies doorgaans min of meer tegelijk optreden. Ook kan worden nagegaan of een blokvormig patroon met emissies gedurende vaste uren niet toch (per saldo) een betere benadering geeft.

In paragraaf 4.3.3. over ‘Keuze invoer – Random aan/uit’ werd een methode aangereikt om bronnen met het patroon ‘random aan/uit’ en een zeer korte jaarfractie (bijvoorbeeld 50 uur per jaar) te modelleren. Deze methode kan ook worden toegepast in situaties met meerdere bronnen, mits de emissieduur van álle bronnen op analoge wijze kan worden aangepast. Vaak is dat nog mogelijk totdat één of meer andere bronnen dan 100% van de tijd ‘aan’ staan.

Deze kunstgreep is dus alleen bedoeld om de nauwkeurigheid van de uitkomsten te verhogen. In dergelijke gevallen kan ook – door de verhoudingen in emissieduur en emissiesterkte tussen de bronnen - worden nagegaan of bronnen kunnen worden weggelaten (bijvoorbeeld als de bijdrage van een bron met zeer kleine jaarfractie verwaarloosbaar is vergeleken met andere bronnen), of met andere bronnen kunnen worden samengevoegd (voor meerdere bronnen met een kleine jaarfractie).

Soms kan ook een benadering als blokvormige emissie (vast uur op vaste dag,  instelbaar in de applicatie) een oplossing bieden.