4.1 Samenvatting emissieduur en -variaties

Verschillen in de uitstoot kunnen leiden tot grote verschillen in de concentratie rond een bron vergeleken met een situatie met constante emissie. Als een bron niet gedurende alle uren van het jaar met een constante sterkte uitstoot, is het een discontinue emissie. In het Nieuw Nationaal Model modelleert de gebruiker zulke variaties door van uur tot uur de emissie op te geven.

In sommige gevallen wil de gebruiker alleen jaargemiddelde concentraties rond een bron berekenen. Dan kan men een discontinue bron als een continue bron met een gecorrigeerde jaargemiddelde emissiesterkte doorrekenen.

De variaties in emissie kunnen een samenhang vertonen met weersomstandigheden (voorbeeld: temperatuurafhankelijke emissies: emissies alleen overdag). Dan moet de gebruiker de emissievariaties zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Dat geldt ook in geval van het berekenen van percentielwaarden. De percentielwaarden kunnen aanzienlijk veranderen afhankelijk van het emissiepatroon. De mate van verandering hangt bovendien van het te berekenen percentiel af.

In de bestaande implementaties van het Nieuwe Nationaal Model is een aantal veelvoorkomende vormen van discontinue emissie voorgeprogrammeerd. De exacte uitvoering verschilt per applicatie[1], maar in hoofdlijnen kan men kiezen uit:

  • random aan/uit emissie, waarbij de bron slechts gedurende een beperkt aantal uren uitstoot, maar in dat geval met eenzelfde emissiesterkte;
  • blokvormige emissie, waarbij de bron met twee verschillende emissiesterktes emitteert, met omschakeling tussen beide niveaus afhankelijk van tijdstippen (bijvoorbeeld op vaste uren), datums (seizoensvariaties), of andere omstandigheden zoals dag/nacht of werkdag/weekeinde;
  • normaal verdeelde emissiesterkte, waarbij de emissie willekeurig varieert rond een gemiddelde.

Als met deze voorgeprogrammeerde functies geen adequate modellering mogelijk is, kan de gebruiker een eigen emissiebestand koppelen aan het model. In dit bestand zit dan de emissiesterkte (massa zowel als warmte) voor elk door te rekenen uur.

[1] In ISL3a bestaat deze mogelijkheid niet, evenmin als in PluimPlus. In PluimPlus kunnen emissievariaties alleen als een eigen emissiebestand ingevoerd worden.