4.2 Omschrijving typen emissies

In veel gevallen is de emissiesterkte van een bron niet constant voor alle uren van een jaar. Wanneer de bron slechts een gedeelte van de uren in een jaar werkzaam is, of de emissiesterkte varieert tussen verschillende niveaus afhankelijk van bijvoorbeeld het deel van de dag, van de week of van het jaar, spreken we van discontinue emissie. Als er aanzienlijke variaties in bronsterkte optreden binnen een uur, dan spreken we van fluctuerende emissies.

Discontinue emissie: emissievariaties tussen uren in een jaar
Fluctuerende emissie: emissievariaties binnen een uur

Een verspreidingsmodel berekent de concentraties van een component of geur in de omgeving van een bron. Deze concentraties kunnen van uur tot uur sterk variëren als gevolg van verschillen in weersomstandigheden. Wanneer ook de emissie van de bron niet constant is, nemen de variaties in de concentratie in de omgeving nog verder toe. De jaargemiddelde concentratie verandert daardoor in principe niet, maar de frequentieverdeling van de concentraties zal wel verschuivingen vertonen. Wanneer percentielwaarden moeten worden berekend, is het dus wenselijk variaties in de emissie zo realistisch mogelijk te simuleren.

Daarom kan het Nieuw Nationaal Model rekenen met per uur wisselende emissiesterktes, zowel voor wat betreft de stofemissie als voor de warmte-emissie. Let op: emissievariaties bij warme bronnen gaan vaak samen met variaties in de warmte-emissie! Voor variaties binnen een uur zijn geen consensus afspraken gemaakt.