8.1 Rapportage luchtkwaliteit

Bevoegde gezagen beoordelen rapporten met berekeningen van verschillende implementaties van SRM3 (NNM). Er zijn diverse, door de minister, goedgekeurde modellen, met daarbinnen nog verschillende varianten. Deze implementaties geven allen een resultaat die binnen zekere grenzen aan elkaar gelijk zijn. Het bevoegd gezag heeft tot taak de luchtkwaliteitsrapporten beoordelen. Één van de aspecten van deze beoordeling is de controle op de invoergegevens.

Om dat makkelijker te maken is een standaard rapportage format opgezet. Het soort invoergegevens dat is gebruikt voor de berekeningen bij alle modellen is daarmee hetzelfde. En in de rapportage terug te lezen. Het bevoegd gezag kan de berekeningsresultaten van verschillende implementaties van NNM daarmee beter vergelijken. Het is is geen verplichting voor modeleigenaren om de ‘standaard’ output als resultaat van berekeningen mee te leveren. Het niet overnemen van de standaardoutput kan wel vertraging betekenen in de beoordeling van luchtkwaliteitsrapporten. Dit is noch in het belang van de aanvrager en het adviesbureau, noch in het belang van het bevoegd gezag.

Het format behelst in principe de uitvoer van twee, drie of vier tabellen. Deze tabellen staan normaal gesproken in de rapportage. De tabellen zijn elk een CSV (comma separated values) file. De gebruiker leest die direct in Excel in. De modelimplementaties maken hun eigen uitvoerbestanden en daarnaast de standaard uitvoerbestanden. Deze laatste geven een gedetailleerd overzicht van alle gegeven die zijn ingevoerd èn een samenvattend overzicht van de berekeningsresultaten. Daarnaast produceren de modellen gedetailleerde concentratiebestanden. Bestanden voor de opgegeven receptorpunten met de jaargemiddelden, GCN waarden en overschrijdingsgegevens (als van toepassing) aangevuld met (als nodig) de percentielen.

Er zijn vier standaard uitvoerbestanden:

  1. Projectdata. Dit bestand geeft de algemene informatie over de gebruikte programmatuur, meteo-data, PreSRM data en – versie, datum berekening, de receptorpunten, terreinruwheid en de stofgegevens.
  2. Brongegevens (per bron). Dit bestand bevat de bron coördinaten, type bron, gebouwdata, oppervlaktebrondata, schoorsteengegevens en emissiekentallen (zoals de jaarvracht, warmte emissie)
  3. Emissieprofielen. De emissiegegevens in dit bestand zijn in detail weergegeven door aan te geven hoe de emissie is verdeeld over de uren van de dag, de dagen van de week en de maanden van het jaar.
  4. Receptorpunten. Hierin zijn de coördinaten van alle receptorpunten opgegeven.

Het formaat van de bestanden is hieronder aangegeven. Teksten kunnen op detailpunten afwijken; de informatie getoond is in alle implementaties gelijk.

1. Projectdata

tabel

2. Brongegevens (per bron)

tabel2

NB1 Oriëntatie van gebouw en bron aangeduid in graden van de lange zijde van de bron/gebouw ten opzichte van de positieve X-as in een Cartesiaans coördinatenstelsel.

NB2 Als de emissie niet continu is dan kiest de gebruiker een random percentage óf duidt de gebruiker een emissieprofiel met een volgnummer aan.

NB3 De emissievracht is de uurvracht, welke uren de bron deze emissie daadwerkelijk uitstoot, is in het emissieprofiel aangegeven.

3. Emissieprofielen

Tabel Emissieprofielen

bronnummer

1

bronnaam

bedrijf

gem. emissievracht (kg/uur of ouE/s) 10
uren van de dag 0-1 1
1-2 1
2-3 1
3-4 1
4-5 1
5-6 1
6-7 1
7-8 1
8-9 1
9-10 1
10-11 1
11-12 1
12-13 1
13-14 1
14-15 1
15-16 1
16-17 1
17-18 1
18-19 1
19-20 1
20-21 1
21-22 1
22-23 1
23-24 1
dagen van de week maandag 1
dinsdag 1
woensdag 1
donderdag 1
vrijdag 1
zaterdag 1
zondag 1
maanden van het jaar januari 1
februari 1
maart 1
april 1
mei 1
juni 1
juli 1
augustus 1
september 1
oktober 1
november 1
december

1

NB1 In het emissieprofiel wordt met een kruisje aangegeven op welk moment de bron aan staat.

NB2 Het profielnummer hoeft niet overeen te komen met het bronnummer. De gebruiker kan een bepaald profiel voor meerdere bronnen gebruiken.

NB2 Het is mogelijk om een alternatief emissieprofiel te rapporteren. Dit emissieprofiel bestaan uit een ASCII-tabel waarin voor elk uur van de meteodataset aangegeven is of de bron aan of uit staat. De gegevens in deze tabel zijn uur-dag-maand-jaar-fractie_1-fractie_2-fractie_3, waarin "fractie_n" de fractie van de in de brongegevens vermelde vracht van bronnummer n is. Hiermee is het mogelijk om een complex emissieprofiel voor één of meerdere bronnen te rapporteren.

Tabel ASCII

Uur

Dag

Maand

Jaar

Profielnummer

Profielnummer

Profielnummer

Profielnummer

4. Receptorpunten

Het receptorpunten bestand geeft de coördinaten van de rekenpunten aan (Rijksdriehoeks coördinaten) :

Tabel receptorpunten

Volgnummer

X-coördinaat (m)

Y-coördinaat (m)

1 175500 460000
2 175600 460100
3 175700 460200
4 175800 460300
5 175900 460400
6 176000 460500
7 176100 460600