1.3.1 Ontwikkeling en Historie

Het NNM voor de berekening van verspreiding van luchtverontreiniging is in 1998 beschreven in het zogenaamde 'Paarse boek'[1]. Voor die tijd was er ook een Nationaal Model dat bestond uit een reeks afspraken, vastgelegd in publicaties van de Kleine Commissie Modellen[2],[3],[4],[5]. Op basis daarvan is het oude Nationaal Model[6] als software-implementatie ontwikkeld. Dit model bleek op een aantal punten tekortkomingen te hebben. Deze kwamen vooral tot uitdrukking door vergelijking van berekeningen en metingen bij hoge bronnen. Gefinancierd door ministerie van VROM, de 12 Nederlandse provincies en de Samenwerkende Electriciteitsproducenten (Sep) is door een projectgroep onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot verbetering van het model voor verspreiding van luchtverontreiniging, waarbij het Kema-model STACKS als uitgangsmodel gebruikt werd. Dit heeft geresulteerd in het NNM.

[1] Projectgroep Revisie Nationaal Model. Het Nieuwe Nationaal Model, Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen over korte afstanden. TNO-MEP, Apeldoorn 1998.

[2]: Kleine Commissie Modellen van de Subcommissie Luchtverontreiniging van de COM-TNO. Modellen voor de berekening van de verspreiding van luchtverontreiniging, inclusief aanbevelingen voor de waarden van parameters in het lange-termijnmodel. Staatsuitgeverij 1976.

[3] Werkgroep verspreiding luchtverontreiniging, Subcommissie Luchtverontreiniging. Frequentieverdelingen van luchtverontreinigingsconcentraties. Een aanbeveling voor een rekenmethode. Staatsuitgeverij. Delft, augustus 1981

[4] Werkgroep verspreiding luchtverontreiniging. Parameters in het Lange-termijnmodel verspreiding luchtverontreiniging. Nieuwe aanbevelingen. Commissie Onderzoek Luchtverontreiniging TNO. Delft, september 1984

[5] Werkgroep Verspreiding Luchtverontreiniging. Invloed van een gebouw op de verspreiding van schoorsteenpluimen. Aanbeveling voor een rekenmethode. Delft, oktober 1986

[6] Met LTFD (Lange Termijn Frequentie Distributie) duidt men doorgaans het gehele oude Nationaal Model aan. Het LTFD-model was oorspronkelijk het onderdeel om percentielen mee te berekenen.