3.2.2 Interpretatie van de resultaten

Vaak zijn toetsingswaarden uitgedrukt als een lange-termijnimmissiedoelstelling (beoordeeld over minimaal een jaar). In veel situaties is het erg kostbaar en/of technisch niet mogelijk om door metingen te toetsen of aan de immissiedoelstelling is voldaan. In dergelijke situaties kunnen lange-termijnverspreidingsmodellen wel het gewenste inzicht geven.

Zoals besproken in § 2.1.1 hebben de met een verspreidingsmodel berekende immissies een zekere onnauwkeurigheid en kan de berekende immissie afwijken van de werkelijke immissie.

De onnauwkeurigheid kan sterk verschillen per situatie, sommige situaties zijn met het NNM eenvoudigweg niet goed te modelleren. In dergelijke situaties is het model één van de hulpmiddelen waarmee de invloed van een activiteit op de luchtkwaliteit te kwantificeren is.

Ook in situaties waar het NNM in principe goed toepasbaar is, hebben de rekenresultaten een bepaalde onnauwkeurigheid (zie paragraaf 4.6). Bij vergunningverlening interpreteert men rekenresultaten voor geur veelal als exacte waarden. De onnauwkeurigheid van de resultaten zijn noch in het voordeel van het bedrijf, noch in het voordeel van de omgeving uit te leggen.

Voor verschillende toepassingen gaat men hier op verschillende manieren mee om. Bij handhaving op geur is de totale onnauwkeurigheid van metingen en berekeningen geschat op een factor 2. Het bedrijf krijgt deze onnauwkeurigheid vaak in het voordeel uitgelegd.