3.3.2 Gebruik NNM-implementaties en verschil in resultaten

Van het NNM zijn drie software-implementaties beschikbaar: ISL3a (sinds 2009 vrij beschikbaar via de website van het Kenniscentrum InfoMil), PluimPlus van TNO en GeoMilieu van DGMR. Met de werkgroep is afgesproken dat de uitkomsten van deze software-implementaties niet meer dan 5% mogen verschillen op 90% van de beschouwde receptorpunten voor de berekende jaargemiddelde concentraties en de 98-, 99- en 99,9-percentielen voor 25 cases die zijn geselecteerd voor de benchmark (zie ook hoofdstuk 1). De berekende totale droge en natte depositie mag voor 90% van de receptorpunten ten hoogste 10% verschillen. Als referentie gelden de in de benchmark voor 25 cases berekende waarden.

De gebruiker is vrij te kiezen van welk van de (goedgekeurde) NNM-implementaties hij/zij gebruik maakt. Bij de interpretatie van de resultaten dient tenminste rekening te worden gehouden met de maximale verschillen tussen de resultaten van de NNM-implementaties van 5% (voor depositie 10%) die in de benchmark is toegestaan. Naast deze verschillen hebben de rekenresultaten een zekere onnauwkeurigheid. Per situatie kunt u beoordelen in hoeverre met onnauwkeurigheden rekening is gehouden.

Opmerking: Wanneer u bij handhaving een vergunningvoorschrift toetst met een modelberekening, gelden verschillen tot 5% (voor depositie 10%) niet als een afwijking van het voorschrift wanneer van verschillende NNM-implementaties gebruik is gemaakt.

Voor controle van voorschriften (handhaving) voor geur kan men volgens de NTA 9065 (Meten en rekenen geur) een onnauwkeurigheid van een factor twee aanhouden. Er is dus pas sprake van een overschrijding als de toetsingswaarde met meer dan 100% is overschreden. De extra onnauwkeurigheid als gevolg van gebruik van verschillende modellen is zo gering, dat voor geur de onnauwkeurigheidsfactor twee van toepassing blijft.

Meest recente milieuhygiënische inzichten.

Een algemeen uitgangspunt is dat vergunningverlening plaats vindt op basis van de meest recente milieuhygiënische inzichten. Voor wat betreft de modellering is het uitgangspunt dat het NNM de meest reële beschrijving geeft van de verspreiding, als een goedgekeurde en actuele implementatie gebruikt is.