3.4.1 Algemeen juridische uitgangspunten

Hoe concentratiewaarden tot stand komen is van belang bij de keuze van het model en de uitleg van de rekenresultaten. En ook of het NNM goed is om te gebruiken. Misschien moet de gebruiker de waarden eerst omrekenen naar een andere eenheid.

Deze paragraaf geeft de mogelijke consequenties weer voor de toetsingswaarden in bijvoorbeeld vergunningvoorschriften, als men wil toetsen met het NNM. De toetsingswaarden voor luchtvervuilende stoffen en geur zijn apart belicht, omdat deze op zeer verschillende wijzen tot stand komen.

Toetsingskaders voor luchtkwaliteit

Er zijn verschillende toetsingskaders voor luchtkwaliteit:

  • luchtvervuilende stoffen: wettelijke grens- en richtwaarden uit AMvB's en Europese richtlijnen en niet-wettelijke normen (MTR- en streefwaarden) uit beleidsdocumenten
  • geur