3.4.4.3 Ambtshalve wijziging van de vergunning

Het bevoegd gezag kan op eigen initiatief, zonder dat het bedrijf dit aanvraagt, de vergunningsvoorschriften wijzigen in het belang van de bescherming van het milieu. Aanscherping van de vergunningsvoorschriften kan dus nodig zijn. Dit is vooral belangrijk voor luchtvervuilende stoffen.

Voor geur is de immissieconcentratie een maat voor het (acceptabel) hinderniveau. Als absolute toetsingswaarde daarom vaak minder kritisch.


Naar boven