Zeezoutaftrek

Bij toetsing van berekende concentraties fijnstof (als PM10) aan de grenswaarden, mogen de concentraties worden gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht. De zeezoutaftrek mag op het resultaat worden toegepast, als sprake is van een grenswaarde overschrijding voor fijnstof (als PM10). Het betreft dan een aftrek van de bijdrage van een natuurlijke bron op de achtergrondconcentratie.

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) is in 2012 herzien. In de herziene regeling is onder andere de zeezoutaftrek aangepast. De aangepaste zeezoutaftrek geldt sinds de publicatie op 21 november 2012. De overige wijzigingen in de Regeling gelden sinds 1 januari 2013.

Wettelijk kader

Het toepassen van de zeezoutaftrek is vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikel 5.19, vierde lid). De hoogte van de zeezoutaftrek is vastgelegd in de ministeriële 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' (zie artikel 35, lid 6 en bijlage 5 van de Rbl 2007).

Overschrijdingsdagen en jaargemiddelde concentraties

De jaargemiddelde concentratie zeezout is per gemeente bepaald. De concentratie varieert van 5 microgram per m3 voor een aantal kustgemeenten, tot 1 microgram per m3 voor gemeenten in Limburg.

Daarnaast is per provincie een correctie op het aantal overschrijdingsdagen voor de etmaalgemiddelde norm bepaald, dat in mindering kan worden gebracht. Het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen bedraagt:

  • 4 dagen in Noord-Holland en Zuid-Holland
  • 3 dagen in Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland
  • 2 dagen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

Figuur: zeezoutcorrectie, jaargemiddelde en etmaalgemiddelde waarden.

dag en etmaal aftrek zeezout in NL

Toelichting bij figuur: links de correctie jaargemiddelde concentraties en rechts de correctie op het aantal overschrijdingsdagen(bron: RIVM rapport).

Metingen zeezout

De gegevens van de geschatte hoeveelheid zeezout in de lucht zijn gebaseerd op metingen van het RIVM. Eind 2011 heeft het RIVM nieuwe meetgegevens gerapporteerd over de concentratie zeezout in Nederland (Assessment of the level of sea salt in PM10 in the Netherlands. RIVM.2012.nummer 680704014/2011). Deze meetgegevens vormden de aanleiding om de zeezoutaftrek in 2012 te herzien.

De zeezoutaftrek is overigens niet van toepassing op het bepalen van de concentratie PM2,5.

Rekenmodellen

In de rekenmodellen wordt verschillend met de zeezoutaftrek omgegaan. Een beknopt overzicht is weergegeven in de sectie 'vragen en antwoorden' onder het kopje 'meten en rekenen'. Voor het overige wordt verwezen naar de handleiding bij het betreffende rekeninstrument.

Zie ook het artikel "Zeezoutaftrek wordt beperkt" d.d. 2 juli 2012.