Gebieden waar NIBM niet geldt (stap 2.1)

In artikel 5a en bijlage 5 van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn vier gebieden aangewezen waar de NIBM toetsgrond niet toegepast mag worden.

De fijnstof concentratie is in deze gebieden zo hoog, dat het halen van de grenswaarden met het NSL niet vanzelfsprekend is. Een plan of project in een van deze gebieden moet getoetst worden als een project dat in betekenende mate bijdraagt.

De verder te volgen werkwijze volgt dan uit stappenschema voor ruimtelijke IBM projecten.