Categorie kantoorlocaties

Bijlage 3A van de Regeling NIBM geeft aan, in welke gevallen een nieuwe kantoorlocatie in ieder geval NIBM is.

NIBM-grens kantoorlocaties  (voorschrift 3A.1):
3% criterium:
≤ 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg
≤ 200.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling

Een project dat omvangrijker is dan deze grenzen is in beginsel IBM. Toch kan zo’n project alsnog NIBM zijn. Dit is het geval als berekeningen aannemelijk maken dat het project maximaal 3% bijdraagt aan de concentratie (zie ook 'Bepaling NIBM').

Bruto vloeroppervlakte

De bruto vloeroppervlakte (bvo) is volgens NEN 2580 “de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.”

Met andere woorden: het gaat om de som van de vloeroppervlakten van alle binnenruimten van een gebouw. Bij een kantoorlocatie worden de bvo’s van alle afzonderlijke kantoren bij elkaar opgeteld.

De term ‘bruto’ vloeroppervlakte schept misschien wat verwarring, omdat bij woningbouwlocaties juist de term ‘netto’ wordt gebruikt. Maar ook bij het bepalen van de bruto vloeroppervlakte (uitbreiding of nieuwe kantoorlocatie) gaat het om het aantal bvo’s dat erbij komt, vergeleken met de eerdere situatie. Voor de NIBM toetsing gaat het dus om het ‘netto’ bruto vloeroppervlakte.

Ontsluitingswegen

Net als bij woningbouwlocaties stelt de Regeling NIBM de voorwaarde van ‘gelijkmatige verkeersverdeling’ bij meerdere ontsluitingswegen. Voor een toelichting op de begrippen ‘ontsluitingsweg’ en ‘gelijkmatige verkeersverdeling’ wordt verwezen naar Categorie woningbouwlocaties.