Combinatie van woningbouw en kantoren

De Regeling NIBM geeft in bijlage 3A een formule om een combinatie van woningen en kantoren te beoordelen.

NIBM-grens voor een plan met woningen en kantoren, bij 1 ontsluitingsweg (voorschrift 3A.3):
3% criterium: 0,0008 *aantal woningen + 0,000012 *bruto vloeroppervlak kantoren in m2 ≤ 1,2

Uiteraard gaat het ook hier weer om het netto aantal woningen. Bij 2 of meer ontsluitingswegen mag het aantal woningen en bvo’s worden verdubbeld. Daarbij geldt eveneens de voorwaarde van een gelijkmatige verkeersverdeling. Dit volgt uit lid 2 van voorschrift C3: “het in de voorschriften C1 en C2 bepaalde in geval van twee ontsluitingwegen is van overeenkomstige toepassing.” Bij 2 of meer ontsluitingswegen mag de formule daarom als volgt gelezen worden:

NIBM-grens voor een plan met woningen en kantoren, bij minimaal 2 ontsluitingswegen:
3% criterium: 0,0004 *aantal woningen + 0,000006 *bruto vloeroppervlak kantoren in m2 ≤ 1,2

In de praktijk zal het regelmatig voorkomen, dat woningbouw en kantoren gecombineerd worden met kleinschalige bedrijven (bijvoorbeeld een horecapand, of een postkantoor). Wellicht voorziet een project ook in andere bedrijvigheid dan alleen kantoorruimte. Dan kan de formule niet meer zomaar gebruikt worden. Er is dan een uitgebreider onderzoek nodig, om aannemelijk te maken of een project NIBM is. Het is niet toegestaan om de plannen voor de bedrijvigheid los te koppelen van de bouw van woningen en kantoren (anticumulatiebepaling). De totale ruimtelijke ontwikkeling zal moeten worden getoetst aan de 3% grens.