Bijlage: Lijst met begrippen en afkortingen

Lijst met begrippen en afkortingen

Begrip/afkorting

Uitleg

3% grens

3% van de jaargemiddelde grenswaarde van PM10 of NO­2. De grens is van belang bij het bepalen of een project al dan niet NIBM is Vanaf de inwerkingtreding van het NSL is een project NIBM, als de 3% grens niet wordt overschreden.

ABRvS

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur.

Autonome ontwikkeling

De ontwikkeling van de luchtkwaliteit zoals die zou zijn zonder het project.

BBT

Beste Beschikbare Technieken. Bij het verlenen van een milieuvergunning moeten de voor de inrichting in aanmerking te nemen beste beschikbare technieken worden aangevraagd en vergund. Het begrip BBT is een juridisch begrip dat gedefinieerd is in artikel 1.1 van de Wabo.

Besluit NIBM

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).

AMvB volgens artikel 5.16, eerste lid, Wm, die vastlegt wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. De AMvB legt de 3% grens vast en geeft de basis voor de Regeling NIBM.

Blk 2005

Besluit luchtkwaliteit 2005.

Bvo

Bruto vloeroppervlakte, bestaande uit de som van de vloeroppervlakten van alle binnenruimten van een gebouw. Bij een kantoorlocatie worden de bvo’s van alle afzonderlijke kantoren bij elkaar opgeteld.

Grenswaarde

Waarde voor de concentratie van een verontreinigende stof die aanwezig is in de buitenlucht, die vanaf een bepaalde datum dient te worden bereikt en die vervolgens in stand gehouden dient te worden.

IBM

In betekenende mate; een project is IBM wanneer het een effect op de luchtkwaliteit heeft dat groter is dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 of fijnstof.

Inrichting

Inrichting als bedoeld in de Wabo. Het betreft dan een zekere begrenzing waarbinnen bedrijfsmatige activiteiten worden verricht (of activiteiten in een omvang die als bedrijfsmatig kan worden beschouwd).

Maatgevende punt

Punt dat maatgevend is om te bepalen of een project al dan niet NIBM is. Op dit punt is het verwachte effect van een project op de luchtkwaliteit het grootst. Om dit maatgevende punt te bepalen, zullen (mogelijk) meerdere kritische locaties doorgerekend moeten worden. Op het bepalen van het maatgevend punt zijn het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium van toepassing.

Maatgevende jaar

Jaar dat maatgevend is om te bepalen of een project al dan niet NIBM is. In dit jaar is het verwachte effect van een project op de luchtkwaliteit ten opzichte van de autonome ontwikkeling het grootst.

OBM

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Dit betreft een goedkeuringsbesluit, afgegeven door het bevoegd gezag, voordat een inrichting zich op een (voorgenomen) locatie mag vestigen. Het besluit heeft betrekking op een of meer specifiek gedefinieerde onderwerpen. De procedure die daarbij wordt gevolgd is gedefinieerd in titel 4.1 van de Awb. Er wordt direct een besluit genomen (geen ontwerpbesluit), waartegen bezwaar en beroep openstaat.

NIBM

Niet in betekenende mate; een project is NIBM wanneer het een effect op de luchtkwaliteit heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 of fijnstof. Voor een NIBM project geldt dat er binnen het project vanuit oogpunt van luchtkwaliteit geen extra maatregelen getroffen hoeven te worden.

NIBM-tool

Eenvoudige rekentool, op basis van de SRM1, waarmee het mogelijk is om een worst case inschatting te maken van de bijdrage van verkeersbewegingen op de luchtverontreiniging.

NO­2

Stikstofdioxide

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; het NSL is een samenwerkingsprogramma van het Rijk en de andere overheden dat maatregelen bevat die er voor gaan zorgen dat in Nederland op tijd de grenswaarden voor NO2 en PM10 worden gehaald. NIBM projecten zijn in het NSL verdisconteerd in de autonome ontwikkeling.

Onlosmakelijk samenhangende maatregelen

Maatregelen met gunstige effecten voor de luchtkwaliteit die zodanig met een project verbonden zijn, dat het effect mag worden meegewogen bij bijvoorbeeld het bepalen of een project al dan niet NIBM is.

Ontsluitingsweg

Weg die geheel of hoofdzakelijk wordt of zal worden gebruikt voor de ontsluiting van een bedrijfslocatie, inrichting, kantoor-, woningbouw- of andere locatie.

PM10

Fijnstof met een diameter kleiner dan 10 micrometer.

Project

Elke uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift, zoals (limitatief) opgesomd in artikel 5.16, tweede lid, Wm. Dit kan dus gaan om ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, maar ook bijvoorbeeld vergunningverlening voor inrichtingen.

Projectsaldering

Het toepassen van de in artikel 5.16, eerste lid, onder b, Wm neergelegde mogelijkheid om te zorgen dat een project dat de luchtkwaliteit verslechtert kan doorgaan, omdat door het treffen van extra maatregelen of het optreden van gunstige effecten elders, de luchtkwaliteit per saldo verbetert.

Regeling NIBM

Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).

Regeling die categorieën van gevallen aanwijst waarin per definitie sprake is van een NIBM project. De categorieën zijn deels ook getalsmatig uitgewerkt.

Regeling

Ministeriële Regeling.

Regeling Beoordeling

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze Regeling stelt eisen aan het bepalen van de luchtkwaliteit door middel van metingen en berekeningen. Daarbij is ook gedefinieerd hoe.

Wm

Wet milieubeheer.

Zichtjaren

Momenten waarop getoetst wordt aan de NIBM-grens of aan de grenswaarden.