Monitoringstool

Met de jaarlijkse monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd. Ook wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten (die zijn opgenomen in het NSL) bijgehouden. Om de monitoring van het NSL uit te kunnen voeren is op basis van de Saneringstool/Rapportagetool, de Monitoringstool ontwikkeld.

De Monitoringstool

De Monitoringstool is het instrument waarmee:

  • de stand van zaken in de uitvoering van de projecten en maatregelen in het NSL wordt gevolgd, en
  • de concentraties luchtverontreinigende stoffen worden berekend voor het achterliggende kalenderjaar en de toekomstige jaren die relevant zijn voor het NSL (2015 en 2020). De resultaten van de berekeningen voor het achterliggende jaar vormen de basis voor de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit aan de EU.

Uit de wettelijke bepalingen volgen de volgende taken voor de betrokken overheden:

  • Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat inventariseren jaarlijks de stand van zaken in de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen in het NSL. De resultaten van deze inventarisatie moeten uiterlijk 1 mei aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden aangeleverd.
  • Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat actualiseren jaarlijks de invoergegevens die vereist zijn voor de concentratieberekeningen. Ze leveren deze gegevens uiterlijk 1 mei aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet toe op uitvoering van de concentratieberekeningen voor 1 juli. Het ministerie rapporteert de resultaten van de gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Lees meer informatie over en achtergronden van de Monitoringstool. Op deze website vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen.

Bureau Monitoring wil aan overheden de mogelijkheid bieden om op basis van de gegevens in de Monitoringstool zelf scenario's te kunnen doorrekenen zonder dat de officiële gegevens direct veranderen. Daarvoor is het rekeninstrument NSL-rekentool ontwikkeld. Met dit instrument kunnen overheden een locale kopie maken van de data uit de Monitoringstool. Vervolgens kunnen zij wijzigingen aanbrengen in de data (= variant maken) en de effecten daarvan doorrekenen met de NSL-rekentool. Hierdoor is het mogelijk voor overheden om de effecten van de verschillende (pakketten van) maatregelen en projecten op een locatie te bepalen en de meest optimale keuze daaruit te maken.

Handleiding Monitoring NSL

De Handleiding Monitoring NSL is een hulpmiddel voor lokale en regionale overheden voor de uitvoering van de monitoringsactiviteiten van het NSL. Het bevat een overzicht van het monitoringsproces, de taken van overheden en een toelichting bij het werken met de Monitoringstool. De Handleiding is geen statisch document, maar zal regelmatig worden aangepast op basis van de laatste inzichten.

Handleiding Kaart Monitoring NSL

De kaart van de monitoring van het NSL biedt de mogelijkheid om de verschillende resultaten van de monitoring zichtbaar te maken. De resultaten zijn door gebruik van de Monitoringstool van het NSL tot stand gekomen. In de Handleiding Kaart Monitoring NSL leest u wat de functionaliteiten van de 'kaartlezer' zijn en hoe u deze kunt gebruiken. Deze handleiding heeft betrekking op de kaart van de Monitoringstool.