NSL-partners

De monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 3 betrokken overheidsniveaus: gemeenten, provincies en het rijk.

Partners van het NSL

Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever en eindverantwoordelijke. Op rijksniveau speelt daarnaast Rijkswaterstaat een rol over projecten en maatregelen op de rijkswegen. Op regionaal niveau spelen, naast gemeenten en provincies, stadsregio's en bestuurlijke regio's een rol.

Monitoring van het NSL en de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit aan de EU worden gecombineerd. Hierdoor zijn niet alleen de overheden binnen de NSL-regio's, maar ook niet-NSL gemeenten en provincies betrokken bij het monitoringsproces.

Wie zijn er nog meer betrokken?

Andere betrokken instanties zijn het PBL/RIVM, vooral als leverancier van de kaarten met grootschalige concentraties (achtergrondconcentraties), en InfoMil. Deze laatste instantie verzorgde in het verleden de EU-rapportage luchtkwaliteit en zal dat in de toekomst doen als onderdeel van haar monitoringstaken.

Organisatie monitoring NSL

Voor de monitoring zijn opgericht:

 • Bureau Monitoring
 • Overleggroep Monitoring

Voor de uitvoering van de monitoring NSL zijn procesafspraken (docx, 73 kB) gemaakt. Onderstaand organisatieschema (png, 51 kB) van de monitoring van het NSL laat zien hoe de partijen zich verhouden.

Legenda organisatieschema

 • Zwart = datastroom
 • Rood = procesoverleg
 • Groen = bestuurlijk overleg

Organisatieschema

Taken betrokken partijen

De uitvoerende overheden

 • voeren de maatregelen en projecten volgens het NSL uit
 • leveren op tijd informatie aan over de stand van zaken van projecten en maatregelen
 • dragen zorg voor de aanlevering van de actuele data (weg- en verkeerskenmerken) voor het berekenen van de luchtkwaliteit
 • zorgen voor regionale afstemming en bestuurlijke goedkeuring van de aangeleverde data
 • gaan na waar zich blijvende of nieuwe overschrijdingen van grenswaarden voordoen zodra de rekenresultaten beschikbaar zijn
 • doen voorstellen voor aanvullende maatregelen om die overschrijdingen weg te nemen

Bureau Monitoring NSL

 • voert jaarlijks de monitoring van het NSL uit
 • beheert en ontwikkelt de Monitoringstool
 • levert jaarlijks de rapportage Monitoring NSL op, inclusief analyse
 • stelt jaarlijks de rapportage luchtkwaliteit voor de EU op
 • is het aanspreekpunt voor overheden over de monitoring

Overleggroep Monitoring NSL

 • stemt met NSL-partners de werkwijze bij de monitoring af
 • stelt de te gebruiken formats en aan de aan te leveren gegevens van te stellen eisen vast
 • begeleidt de uitvoering van de monitoring door Bureau Monitoring NSL
 • bespreekt de rapportage Monitoring NSL van Bureau Monitoring en stuurt deze naar de Stuurgroep
 • stelt vast of het NSL op schema ligt op basis van de monitoringsresultaten. Ook komt de groep zo nodig met voorstellen aan het bestuurlijk overleg over de te volgen aanpak als dat niet het geval is.

Stuurgroep en bestuurlijk overleg

 • bespreekt de rapportage Monitoring NSL, de stuurgroep bepaalt of bestuurlijk overleg nodig is
 • besluit over extra maatregelen als bestaande knelpunten niet worden weggenomen met de voorziene maatregelen
 • beoordeelt of binnen het NSL ruimte is voor extra projecten die niet via de meldingsprocedure zijn in te voeren

De taken, werkwijze, planning en communicatie van Bureau Monitoring NSL zijn te vinden op de pagina Monitoring NSL.

Meer informatie over maatregelen die luchtkwaliteit verbeteren, de uitvoering daarvan en ondersteuning daarbij vindt u op de pagina Uitvoering luchtkwaliteitsmaatregelen.