Kenmerken van wegen, punten, etc.

De bestanden die in de Rekentool worden gebruikt zijn sinds de eerste tool in 2009 meerdere keren aangepast. Er kwam nieuwe informatie bij, zoals de dynamische snelheden op de snelwegen. Er ging ook informatie weg die niet essentieel bleek voor het doel van de Rekentool.

Hieronder staat welke kenmerken de Rekentool gebruikt bij de berekening. Enkele kenmerken zijn alleen relevant voor de validatie. De afstand van een scherm tot de weg is zo'n validatiekenmerk. De Rekentool gebruikt een scherm alleen in de berekening als deze binnen 50 meter van de wegas ligt.

Wegen

De informatie over de hoeveelheid emissie die een weg genereert staat in de tabellen van het wegenbestand. Het wegenbestand bevat daarom verkeersintensiteiten, voertuigtypen en de snelheid waarmee het verkeer zich verplaatst.

Voor SRM-2 wegen wordt daarnaast informatie opgenomen die relevant is voor de wijze waarop de emissie zich vanaf de weg verspreidt over het gebied. Het gaat hierbij om zaken zoals weghoogte en schermen.

Rekenpunten en overdrachtslijnen

De emissie van de weg verspreidt zich over de omgeving en genereert daar een concentratiebijdrage. U kunt in de Rekentool meerdere plaatsen langs de weg aangeven waarop u de concentratiebijdrage wilt berekenen. Deze plaatsen heten rekenpunten. De Monitoringstool kent twee typen rekenpunten: de toetspunten van het NSL en de rekenpunten zonder toetsingsstatus in het NSL.

In de bestanden met SRM-1-rekenpunten zijn zowel de gegevens over de rekenlocatie als de informatie over overdracht tussen de SRM-1-weg en het punt opgeslagen. Wanneer u werkt met shapes of CSV-bestanden komt u daarom zowel de xy-coördinaten als de bomenfactor en het wegtype tegen in het rekenpuntenbestand. De kaart van de Rekentool geeft de overdachtgegevens apart weer als een overdrachtslijn tussen het SRM-1-rekenpunt en het bijbehorende SRM-1-wegsegment.

Rekenpunten langs SRM-2 wegen hebben geen 1 op 1 verbinding met de bijbehorende weg, omdat SRM-2 berekeningen een groot gebied omvatten. Alle rekenpunten ontvangen bijdragen van alle SRM-2 wegen binnen een straal van 5 km.

Maatregelgebieden en correctievelden

Als u in lijn wilt rekenen met de Monitoringstool, dan moet u ook de invloed van maatregelgebieden en correctievelden beschouwen. Dit betekent dat u de eventueel aanwezige maatregelgebieden en correctievelden mee aanbiedt met de wegsegmenten en rekenpunten.

De Monitoringstool gebruikt maatregelgebieden om het effect van maatregelen in beeld te brengen. Binnen een maatregelgebied wordt de emissiefactor van een voortuigcategorie gecorrigeerd.

Correctievelden voeren een correctie uit op de berekende waarde van een of meer rekenpunten. Een correctieveld is gebaseerd op onderzoek buiten de Rekentool en geldt alleen voor situaties die overeenkomen met dit onderzoek. Als de situatie sterk wijzigt, dan is het gewenst om ook de situatie zonder plan opnieuw door te rekenen zonder correctieveld.

Resultaten

Het resultatenbestand bevat de uitkomsten van de berekening in de Rekentool. Het bestand toont de totale berekende concentratie op een rekenpunt. Daarnaast toont het hoe deze concentratie is opgebouwd door de bijdrage van de SRM-1 wegen, de SRM-2 wegen en de gecorrigeerde achtergrond weer te geven. U vindt in dit bestand ook welke correcties er hebben plaatsgevonden om van de GCN naar de gecorrigeerde achtergrond te komen.