Validatiebestanden

De Rekentool maakt bij het controleren van de ingevoerde gegevens een validatiebestand aan. Voor elk basisbestand dat u aanbiedt, krijgt u een validatiebestand terug. In dit validatiebestand geeft de Rekentool aan of een regel bruikbare informatie bevat.

De tool maakt tijdens de validatiefase van de taak de validatiebestanden aan. Na deze fase kunt u de taak bewerken. Het validatiebestand helpt u om fouten uit het basisbestand te corrigeren voordat de rekenfase start.

Waarschuwingen uit de validatie (warnings) kunt u vaak binnen de taak oplossen. Gebruik hiervoor de kaart of de tabellen. Errors zijn vaak alleen in het basisbestand op te lossen. Corrigeer de fout en start een nieuwe taak in de Rekentool met de aangepaste basisbestanden.

In het validatiebestand vindt u de termen error, warning, info en fatal. De betekenis van deze termen is:

 • Error - de Rekentool kan niets met deze informatie. De Rekentool gebruikt de gegevens uit deze regel daarom niet in de berekening. De taak wordt uitgevoerd met de overige gegevens.
 • Warning – de invoerde gegevens wijken af van wat de Rekentool verwacht. We raden u aan om informatie extra te controleren.
 • Info – de Rekentool vult voor deze regel ontbrekende informatie aan. Er is geen verdere actie nodig.
 • Fatal – de ingevoerde informatie is niet geschikt om de taak uit te voeren. De taak wordt gestopt. Fatal errors krijgen vaak geen melding in de validatiebestanden, maar leiden tot het stoppen van de taak. Voorbeeld: geen actiecode invullen.

In de tabellen hieronder staan een aantal meldingen en de daarbij behorende oplossingen. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn een aantal meldingen die geen toelichting nodig hebben weggelaten. De meldingen zijn onderverdeeld in meldingen over de ligging (geometrie) en meldingen over ingevoerde waarden.

Meldingen in validatiebestand, geometrie

Melding

Toelichting

Oplossing

geomet_wkt - Biedt de geometrie van een segment als een LINESTRING aan.

(error)

De Rekentool weet niet waar het segment of het rekenpunt ligt.
 • Controleer of de instellingen van de csv goed staan op uw pc.
 • Wijzig de geometrie nooit in Excel, maar gebruik hiervoor GIS of de kaart van de Rekentool.
 • Haal de kolom geomet_wkt leeg voor het rekenpunt en vul de x en y coördinaat in.

Dit segment/rekenpunt komt al eerder binnen het te importeren bestand.

Combinatie geometry en hoogte moet uniek zijn.

(error)

Elke weg en elke overdrachtslijn moet uniek zijn.
De weghoogte is onderdeel van de geometrische informatie van een weg en staat daarom in de error.
Deze melding kan ontstaan als u SRM2-wegen toevoegt aan een bestand waar een deel van de SRM2-wegen al in zit.

De melding kan ook het gevolg zijn van een fout bij het koppelen van rekenpunten aan wegsegmenten.

 • Controleer of er geen twee identieke wegen of punten over elkaar liggen.
 • Controleer of het segment_id of receptorid uniek is.
Rekenpunten mogen met meerderen op één plek liggen om aan te geven dat er meerdere overdrachtslijnen zijn. In dat geval moet elke punt op deze locatie een ander segment_id hebben.

Deze waarde komt niet overeen met de ingevulde waarde van de geometry. De waarde van de geometry is leidend.

(warning)

De informatie in de x en y kolom wijkt af van de informatie die de Rekentool gebruikt om het rekenpunt te plaatsen.

 • Controleer of de gebruikte coördinaten uit de geomet_wkt correct zijn. Zijn deze correct, dan kunt u de waarschuwing negeren.
 • Laat de kolom geomet_wkt van uw rekenpuntenbestand leeg als u de X en Y coördinaat wilt gebruiken in plaats van de informatie uit geomet_wkt.
 • Bij shapes is de ligging van het punt in de kaart leidend ten opzichte van de ingevulde x en y waarde. U kunt de waarschuwing negeren.
 • U krijgt deze melding ook als u 0 invult voor x en voor y. U kunt de waarschuwing negeren.

Vul een geheel getal groter dan of gelijk aan -30 tot kleiner of gelijk aan 30 in.

(error)

Extreme weghoogten zijn niet toegestaan.
De Rekentool gebruikt waarden tussen -6 en 12 meter ten opzichte van maaiveld.
 • Vul de juiste hoogte in.
 • Waarden tussen -30 en -6 en tussen 12 en 30 krijgen geen melding. De Rekentool gebruikt hierbij de maximaal toegestane hoogte.

Gebruik alleen alfanumerieke tekens.

(warning)

Er zit een verkeerd teken in de tekst zoals * of #.

Het teken ; geeft geen waarschuwing, maar leidt tot het onleesbaar worden van het bestand.

 • Gebruik alleen letters en cijfers in de tekst.

Afstand tussen rekenpunt en weg is groter dan 60 meter. Als de afstand tussen de weg het het rekenpunt tijdens de berekening groter is dan de maximale rekenafstand uit het RBL, dan wordt de maximale afstand uit het RBL aangehouden.

(warning)

De opgegeven afstand is groter dan SRM1 aan kan.
De afstand is vervangen door de maximale afstand voor dit wegtype.
 • Wegtype 1 en 4 hebben een maximale rekenafstand van 60 meter
 • Wegtype 2 en 3 hebben een maximale rekenafstand van 30 meter.
De Rekentool heeft geen aparte melding voor wegtype 2 en 3, maar maximeert de berekeing wel op 30 meter.
 • Geen actie nodig.

Afstand tussen rekenpunt en weg is niet opgegeven. De tool bepaalt later in het proces de afstand tussen rekenpunt en de weg.

(warning)

De melding komt o.a. voor bij SRM2-rekenpunten. Bij deze punten is geen overdrachtslijn met een afstand tot de weg opgenomen.
 • Geen actie nodig.

Ingevoerde waarden

In de tabel hieronder staan een aantal meldingen die u kunt krijgen als de ingevoerde waarde niet bruikbaar is in de Rekentool.

Meldingen in validatiebestand, ingevoerde waarden

Melding

Toelichting

Oplossing

De snelheid moet b,c,d of e zijn wanneer het wegvak een mogelijke koppeling kan hebben met een SRM1-rekenpunt.

(error)

De snelheid wordt niet herkend als SRM1-snelheid.

Deze melding krijgt u niet bij SRM2-wegen.

 • Vul een correcte waarde in bij de kolom ‘snelheid’. Een toelichting bij de opties b, c, d en e vindt u in het RBL2007.

maxsnelh_p - Vul een geheel getal groter dan of gelijk aan nul en kleiner dan 130 in.

(error)

Personenverkeer heeft een maximale snelheid van 130 km/u.
De waarde mag geen decimalen bevatten.
De kolom mag niet leeg zijn
 • Vul een correcte waarde in bij de kolom maxsnelh_p.

boom_fact - Waarde voldoet niet aan: 1, 1.25 of 1.5.

(error)

Alle rekenpunten moeten een waarde hebben bij de bomenfactor.
 • Controleer of de afronding correct verloopt. Vaak ontstaat deze error doordat 1.25 wordt afgerond naar 1.3 of 1.5 naar 2.

NSL-Waarde voldoet niet aan: t of f.

(error)

In de kolom NSL moet ingevuld zijn of het rekenpunt ook een toetspunt is.
 • Vul een t of f in op elke regel onder NSL.
 • Bij shapes vult u een 0 of 1 in deze kolommen als het type ‘numeriek’ is. Gebruik de notatie aan die de export aangeeft.

int_lv - De totale intensiteit is 0.

(warning)

De weg heeft geen voertuigen, dus ook geen emissie.
De melding noemt de intensiteit licht verkeer, maar ontstaat alleen als alle vier voertuigtypen geen intensiteit hebben.
 • Vul een correcte intensiteit in.

wegtype - Waarde voldoet niet aan: 1,2,3 of 4 voor SRM1 of 92,93 of 94 voor SRM2. |

De Rekentool kent de waarden 0, 1,2,3,4,92, 93 en 94 voor het wegtype. Alle overige wegtypen zijn niet toegestaan.

In een CAR-invoerbestand zijn alleen SRM1-wegtypen toegestaan. De wegtypen 92, 93 en 94 herkent de Rekentool hier niet.

 • Vul een correct wegtype in.