Rekenresultaten verkeer MR2022 beschikbaar

Gepubliceerd 12 juli 2022

De Monitoringstool is woensdag 1 juni 2022 gesloten voor invoer van verkeer- en veehouderijgegevens en de voortgangsformulieren. In deze monitoringsronde hebben 173 wegbeheerders de verkeersgegevens en de voortgangsformulieren geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren!

Op 11 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden in de Monitoringstool. De Monitoringstool 2022 is vanaf 11 juli  open achter de inlog. De Rekentool 2022 is beschikbaar inloggen is hiervoor niet nodig. Rekenen met de jaren 2020 en 2030 is mogelijk.

Rekenresultaten verkeer MR2022 beschikbaar

rekenresultaten knip
opsomming  van informatie en actie punten.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar
De resultaten van de concentratieberekeningen langs wegen van de monitoringsronde 2022 zijn op 30 juni 2022 gepresenteerd in een PowerPoint presentatie die als PDF verspreid is onder de deelnemers aan de Overleggroep Monitoring NSL. Vanaf nu zijn deze resultaten ook beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. Hierbij is gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties en emissiefactoren, zoals ze zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor het rekenjaar 2020 en zichtjaar 2030 is afgerond. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden.

Rekentool 2022

U kunt zonder inloggegevens de Rekentool 2022 gebruiken met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het ministerie IenW op 15 maart 2022 heeft gepubliceerd. De Rekentool 2021 met het rekenhart AERIUS Lucht blijft ook beschikbaar op de site van www.nsl-monitoring.nl. Eind 2022 komen de Rekentool 2021 en Rekentool 2022 beschikbaar in de nieuwe omgeving van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).


Analyse rekenresultaten

Er zijn langs de Nederlandse wegen drie overschrijdingen geconstateerd in 2021 en geen overschrijding in 2030 voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 0,2 km weg in 2021 en 0,2 km weg in 2030. Dit is exclusief de overschrijdingen voor PM10 bij veehouderijen die in een apart traject berekend worden.

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken over de stand van zaken bij uw gemeente. Is er sprake van een overschrijding, zijn er nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, zijn er nieuwe maatregelen nodig? Het is de gezamenlijke opgave om het ontstaan van overschrijdingen te voorkomen of deze zo kort mogelijk te laten voortduren.Net als voorgaande jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over geconstateerde onjuistheden in de invoer die eventuele onterechte knelpunten of andere onvolkomenheden veroorzaken. Voorbeelden van opmerkingen over invoergegevens vindt u in bijlage 6A van de rapportage van 2021. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 1 september 2022 doorgeven via luchtkwaliteit@rws.nl.

  • Het ministerie van IenW streeft er naar om het aantal onvolkomenheden in de definitieve rapportage zo beperkt mogelijk te houden. Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op relevante onvolkomenheden stuiten dan wordt u verzocht deze te melden via luchtkwaliteit@rws.nl. Deze informatie zal dan worden opgenomen in Bijlage 6A van de monitoringsrapportage.

Planning MR2022

Planning MR2022
Datum Actie
1 september Aanleveren Bijlage 6A bijdrage verkeer
1 oktober Aanleveren Bijlage 6A bijdrage veehouderijen
17-27 oktober Reactie termijn op concept monitoringsrapport
15 december Monitoringsrapport gereed (streefdatum)
15 december Kamerbrief bij monitoringsrapport IenW aanbieden TK

MR2023 en het CIMLK

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe tool beschikbaar om de luchtkwaliteit te monitoren; het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Voorafgaand zullen leden (van een aantal overheden) van de klankbordgroep CIMLK in september 2022 starten met testen in een proefomgeving.

De monitoring cyclus voor monitoringsronde MR2023 zal globaal volgens dezelfde werkwijze verlopen als dit jaar. De gemeenten en provincies gelegen in de aandachtsgebieden NO2 en fijnstof (verkeer), de fijnstof aandachtsgebieden (veehouderijen) en Rijkswaterstaat zijn de vaste jaarlijkse deelnemers. In MR2023 zullen ook alle Schone Lucht Akkoord (SLA) deelnemers gegevens aanleveren voor de monitoringsronde.
De SLA-deelnemers zullen de verkeer- en veehouderij gegevens voor de monitoring óm het jaar aanleveren, start in MR2023. Dit betekent géén dubbel werk voor de  SLA-deelnemers die ook in een aandachtsgebied liggen. De gegevens die de SLA-deelnemers jaarlijks aanleveren per email over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen en pilots blijft met behulp van het vastgestelde format  verlopen. Dit is een Excel format dat jaarlijks wordt vastgesteld.

In MR 2023 zullen enkele zaken met het CIMLK anders zijn, waaronder gebruik van een nieuwe website en toegang met eHerkenning.  Bureau Monitoring zal u daarover na de zomer uitgebreid informeren.

De daadwerkelijke datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) heeft géén gevolgen voor het gebruik van het CIMLK voor de monitoring van luchtkwaliteit. De doelgroep is wel anders onder de Ow. De jaarlijkse procesafspraken voor de luchtkwaliteit monitoring, handleidingen, handreikingen en werkwijzen worden geactualiseerd en afgestemd op de Omgevingswet en het CIMLK gepubliceerd.

Veranderingen bereikbaarheid Info Mil en Bureau Monitoring

Al jarenlang heeft u de website InfoMil gebruikt om informatie te vinden over het NSL. De Info Mil website gaat vervangen worden door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Het IPLO bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. Ook onder de Omgevingswet en met het IPLO blijft Bureau Monitoring u inhoudelijk en procedureel ondersteunen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) via het  contact formulier.