Rekentool 2022 beschikbaar

Gepubliceerd 4 mei 2022

In 2022 vindt voor de laatste keer de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 4 mei 2022.

NSL-Rekentool 2022 beschikbaar

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de NSL-Rekentool 2022, de Bussenknop 2022 en de NIBM tool 2022.

Ter informatie:
  • Vanaf 4 mei is de Rekentool (RT) open voor verkeer, hiermee kunt u de effecten van wijzigingen doorrekenen.
  • Geen generieke schalingsfactoren milieuzone stedelijk vrachtverkeer.
  • De Bussenknop 2022 is beschikbaar.
  • De NIBM-tool 2022 is beschikbaar.
  • Monitoringstool blijft open, geen tussentijdse sluiting op 9 en 10 mei.
  • Sluiting monitoringsronde 2022 verschoven naar 1 juni voor verkeer en veehouderij actualisaties.

Rekentool 2022

De NSL-Rekentool 2022 is vanaf 4 mei 2022 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2022 zijn de gegevens verwerkt die het Ministerie van IenW op 15 maart 2022 bekend heeft gemaakt. Deze gegevens zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

Let op: Op dit moment is de RT alleen te gebruiken voor de jaren 2021 en 2030 voor de stoffen PM10 en NO2. De rekenresultaten voor de andere stoffen zijn nog niet gevalideerd. De RT2022 zal binnen enkele weken aangepast zijn voor het berekenen van de tussenliggende jaren én de overige stoffen.

Gebruik Rekentool

U vindt de Rekentool 2022 op www.nsl-monitoring.nl achter de login via ‘Rekenen’ (in de blauwe balk). Vervolgens ‘NSL-Rekentool’ in het menu in de linkerkolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina’s voor het uitvoeren van een berekening.

In de handleiding van de rekentool op de website van InfoMil is de meest recente toelichting opgenomen over de werking en het gebruik van de NSL-Rekentool.

Validatie Rekentool 2022

Na de sluiting van de Monitoringstool op 1 juni 2022 valideert het RIVM de NSL-Rekentool definitief. De gevalideerde NSL-Rekentool komt dan vervolgens ook zonder inloggen beschikbaar. Mocht u nu al opmerkelijke resultaten zien, dan vragen we u dit te melden bij de Helpdesk van InfoMil.

Maatregelgebieden milieuzone en schalingsfactoren

De generieke schalingsfactoren voor een milieuzone stedelijk vrachtverkeer zijn dit jaar niet beschikbaar in MR2022. De factoren van MR2021 zijn te onbetrouwbaar gebleken en daarom verwijderd.

Het RIVM heeft in de NSL-database de generieke schalingsfactoren voor milieuzones op  ‘1´ gezet. Maatregelgebieden die in MR2022 de generieke schalingsfactoren (waarde in kolom ´generiek´ is ´t´) gebruiken tellen daardoor feitelijk niet mee voor de doorrekening.

Let op! U kunt als bevoegd gezag zelf maatregelgebieden invoeren of aanpassen. Ook de aanwezige maatregelgebieden voor milieuzones. U kunt de generieke schalingsfactoren milieuzone niet gebruiken, maar u mag wél uw eigen schalingsfactoren invoeren.

Bussenknop 2022

De bussenknop is geactualiseerd en de bussenknop 2022 en instructie is nu beschikbaar. Met de bussenknop kunt u de juiste schalingsfactor voor lijnbussen bepalen. Deze schalingsfactoren verwerkt u in maatregelgebieden. Zo wordt met een juiste emissie van het lijnbussenpark gerekend om de luchtkwaliteit te bepalen.

NIBM tool 2022

De niet-in-betekenende-mate tool is geactualiseerde en beschikbaar. Met de NIBM-tool berekent u de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit. Daarmee kunt u snel en eenvoudig bepalen of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt.

Planning Monitoringsronde 2022

Dit jaar vinden er geen tussentijdse landelijke berekeningen plaats en blijft de monitoringstool open tot en met 1 juni.

Monitoringsproces
Wanneer
Monitoringstool open voor verkeer 1 maart
Monitoringstool open voor veehouderijen 4 april*
NSL-Rekentool 2022 beschikbaar 4 mei
Controle lokale invoer met monitoringstool en NSL-Rekentool 2022 4 mei - 1 juni**
Sluiting monitoringstool voor invoer en actualisatie 1 juni**
Rekenresultaten verkeer beschikbaar achter inlog 30 juni
Concept-rekenresultaten vehouderijen beschikbaar achter inlog 20 september (streefdatum)
Monitoringsrapportage 2022 openbaar half december

* Vanaf 30 januari zijn de veehouderij gegevens in te zien, actualiseren kan vanaf 4 april.
**Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website InfoMil vindt u informatie over de monitoring NSL en de Handleiding Monitoring NSL. Ook achtergrond informatie over de AERIUS Lucht Rekentool is beschikbaar.

De afhandeling van vragen aan de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil vindt plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden beantwoord door dezelfde experts en wij leveren dezelfde kennis.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van maandag 11 april t/m woensdag 1 juni telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL op telefoonnummer 088 - 7977102 (kies direct optie 9). De telefonische helpdesk is op werkdagen beschikbaar van 9.00-12.00 uur. Op 5 en 26 mei zijn wij gesloten in verband met de feestdagen. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.