Start monitoringsronde 2022

Gepubliceerd 2 maart 2022

In 2022 vindt voor de laatste keer de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Start Monitoringsronde 2022

De monitoringsronde 2022 (MR2022) van het NSL is per 1 maart gestart.

Ter informatie:

Actie gevraagd:

  • Verzoek om contactgegevens te controleren en door te geven aan Bureau Monitoring

Effect COVID-19 in MR2022

De gemaakte afspraak in 2021 over het effect van COVID-19 op verkeersgegevens blijft staan en is hieronder (geactualiseerd) voor deze monitoringsronde opgenomen.

Afspraak

Voor invoer van verkeersgegevens van het jaar 2021 is het verkeersmodel het uitgangspunt. IJk het model alleen met tellingen van het jaar 2021 als een voldoende groot effect van Covid verwacht wordt op de jaargemiddelde intensiteiten en een goede verklaring beschikbaar is om op te nemen in de MT. Hoe groot dat effect is, dat is aan de NSL-partners om te verantwoorden in de onderbouwing.

Maatregelgebieden milieuzone en schalingsfactoren

De generieke schalingsfactoren voor een milieuzone stedelijk vrachtverkeer zijn niet beschikbaar in MR2022. De factoren van MR2021 zijn te onbetrouwbaar gebleken. Het RIVM heeft in de NSL-database de generieke schalingsfactoren voor milieuzones op  ‘1´ gezet. Maatregelgebieden die in MR2022 de generieke schalingsfactoren gebruiken (waarde in kolom´generiek´ is ´t´) tellen feitelijk niet mee voor de doorrekening.

Let op ! U kunt als bevoegd gezag zelf maatregelgebieden invoeren of aanpassen. Ook de aanwezige maatregelgebieden voor milieuzones. U kunt de generieke schalingsfactoren milieuzone niet gebruiken, maar u mag wél uw eigen schalingsfactoren invoeren.

Actualiseren veehouderijen

Als uw account rechten heeft voor veehouderijgegevens, ziet u nadat u bent ingelogd, op de pagina ‘Monitoring NSL’ in de linkerkolom ‘Actualiseren > veehouderijen’ staan.

Op die pagina kunt u de veehouderijgegevens al wel inzien. Exporteren kan via ‘Inzien en exporteren > veehouderijgegevens en resultaten’. Het actualiseren van deze gegevens zal mogelijk zijn vanaf 11 april. Zie ook de planning onderstaande tabel.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij zijn ons ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie. Daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

Als de contactpersoon of het e-mailadres veranderd is, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon op luchtkwaliteit@rws.nl. Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer, veehouderijen, of voor beide contactpersoon is.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring heeft inmiddels het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens op 21 januari verstuurd. Rond 2 maart is er ook een herinnering verstuurd.

Planning Monitoringsronde 2022

Het NSL zal lopen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2023). Zowel onder het NSL als daarna, onder de Omgevingswet, zal de luchtkwaliteit worden gemonitord.

Planning Monitoringsronde 2022

Monitoringsproces

Verkeer

Veehou- derijen

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens

X

di 1 maart

Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens

X

ma 11 april

Lokale invoer verkeersgegevens actualiseren

X 1 maart - wo 25 mei

Lokale invoer veehouderijgegevens actualiseren

X 11 april - wo 25 mei

AERIUS Lucht Rekentool 2022 gereed

X

di 19 april (streefdatum)

NSL partners controleren lokale invoer verkeer met AERIUS Lucht Rekentool
*) Tussen het beschikbaar komen van de AERIUS Lucht Rekentool 2022 en de sluitingsdatum zitten minimaal 4 weken
X di 19 april - wo 25 mei *

Tussentijdse landelijke berekeningen verkeer.

MT is 2 dagen gesloten voor alle actualisaties

X ma 9 en di 10 mei
RIVM interpreteert resultaten tussentijdse berekening en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug X 11 en 12 mei
Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van de resultaten voor wegbeheerder X 13 - 19 mei
Sluiting MT voor invoer verkeer X wo 25 mei*
Sluiting MT voor invoer veehouderijen X wo 25 mei
Rekenresultaten verkeer beschikbaar X 30 juni
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar X 19 september
Concept monitoringsrapportage gereed voor overleggroep X X 17 oktober
Overleggroep Monitoring NSL X X 27 oktober
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2022 zullen wij u weer in nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool.

Helpdesk Kenniscentrum InfoMil

De afhandeling van vragen aan de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil vindt plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden beantwoord door dezelfde experts en wij leveren dezelfde kennis.