Tweede verlenging NSL en vrijstelling in MR 2017 voor veehouderijen

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen. Dit is het bericht van 7 februari 2017.

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de veranderingen in MR 2017:

  • Tweede verlenging NSL
  • Vrijstelling alle veehouderijen in MR 2017
  • Lijst vergunningplichtige veehouderijen 2017
  • Berichtgeving voor de veehouderij-contactpersonen

Tweede Verlenging NSL

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het NSL voor de tweede maal verlengd tot de inwerkingtreding de Omgevingswet. Dit zal naar verwachting in 2019 zijn. Het besluit tweede verlenging NSL is op 7 december 2016 bekendgemaakt in de Staatscourant en is per 1 januari 2017 van kracht.

Eén jaar vrijstelling alle veehouderijen

Het ministerie van IenM heeft in overleg met Bureau Monitoring besloten dat in Monitoringsronde (MR) 2017 geen actualisatie plaats zal vinden van invoergegevens voor veehouderijen. Analyse van resultaten uit voorgaande ronden toont aan dat wijzigingen in berekende concentraties bij veehouderijen over de laatste drie Monitoringsronden hoofdzakelijk het gevolg zijn van veranderende achtergrondconcentraties. Daarnaast is gebleken dat in de laatste drie jaar in slechts 17% van de gevallen sprake is van gewijzigde invoerdata.

In de aankomende MR 2017 zullen de achtergrondconcentraties van de GCN kaart 2017 en de bevroren detailberekeningen van MR 2016 de basis vormen voor de monitoring. Concreet betekent dit dat in MR 2017 de Monitoringstool gesloten is voor actualisatie van veehouderijgegevens. In 2018 zullen de gemeentes in de gelegenheid gesteld worden om de lokale veehouderijgegevens te actualiseren.

Lijst vergunningplichtige veehouderijen 2017

De lijst met vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren zal in 2017 wederom worden gepubliceerd door IenM. Deze lijst zal gebaseerd zijn op de individuele veehouderijbijdrage zoals berekend in de MT2016 aangevuld met een geactualiseerde achtergrondconcentratie o.b.v. de GCN2017 kaarten. In 2018 zal de te publiceren lijst gebaseerd worden op zowel een geactualiseerde detailbijdrage als GCN.

Berichtgeving voor de veehouderij-contactpersonen

Er zullen geen nieuwsberichten volgen in het aankomende monitoringsjaar. De veehouderij contactpersonen zullen bericht ontvangen wanneer het monitoringsrapport openbaar is medio november 2017.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bij het onderwerp Luchtkwaliteit vindt u informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.