Veehouderijen: Monitoring NSL 2018

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de Monitoringsronde (MR) 2018 voor veehouderijen.

Ter informatie:

 • 5 april 2018 Werksessie actualisatie veehouderijen in MT.
 • ! Let op Deze ronde zijn er een aantal punten gewijzigd in vergelijking met MR 2016. De wijziging betreffen de criteria voor invoer, de accordering, de controle op de data door het RIVM en de openbaarheid van invoergegevens en rekenresultaten. 
 • Op 9 april is de monitoringstool (MT) geopend voor veehouderijen.
 • Op 25 mei sluit de MT voor invoer.
 • De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 9 april.

Wij vragen van u om:

 • te controleren of de juiste rechten aan uw account zijn gekoppeld
 • opdrachtverlening na te gaan aan OD’s voor check veehouderij-data
 • te (laten) controleren of bedrijven die voldoen aan de criteria in de MT zitten
 • data/vergunningen van ontbrekende bedrijven te verzamelen als voorbereiding op invoer in MT
 • contact op te nemen met de OD voor aanvraag van rechten door formulier

Monitoringsproces

De planning voor de monitoring:

Werksessie monitoring veehouderijen: 5 april.

Monitoringstool open voor veehouderijen: 9 april

NSL-Rekentool 2018 beschikbaar: 16 april (streefdatum*)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2018:

16 april – 25 mei*

Sluiting Monitoringstool voor invoer: 25 mei*

Rekenresultaten verkeer beschikbaar: 4 juli

Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar: 17 augustus (streefdatum)

Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2018 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Inschrijving werksessie veehouderijen

Op donderdag 5 april organiseert Bureau Monitoring een werksessie over veehouderijen in de monitoring van het NSL. De sessie is bedoeld om gemeenten informatie te verstrekken over de wijziging van de criteria voor invoer, de accordering, de controle op de data door het RIVM en de openbaarheid van invoergegevens en rekenresultaten. En daarnaast uw vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de sessie. Hieronder vindt u de praktische informatie en de link om u in te schrijven.

Datum:         donderdag 5 april, van 10u tot 12u

Locatie:        Seats2meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Taken Monitoring voor NSL partners

Na een jaar waarin niet geactualiseerd is voor de veehouderijen in de MT willen wij u herinneren aan diverse taken over het actualiseren van de veehouderijgegevens.

In de voorbereiding op het actualiseren van de gegevens kunt u:

 1. Uw account voor de MT checken of aanvragen. Zie hieronder bij ‘Accounts MT’
 2. Opdracht verlenen aan de Omgevingsdienst als u de werkzaamheden voor het invoeren en controleren van veehouderijgegevens in de Monitoringstool wilt uitbesteden
 3. Controle uitvoeren of alle veehouderijen die voldoen aan onderstaande criteria in de MT aanwezig zijn
 4. Informatie (zoals de vergunning) verzamelen van veehouderijen:
  1. Die u wilt toevoegen
  2. Die al in de MT zijn opgenomen en waarvan sinds begin 2016 (laatste MT-ronde veehouderijen) de vergunning is gewijzigd

Wijzigingen in MR2018

Wijziging in de criteria voor invoer van veehouderijen in de MT

In overleg tussen het ministerie van IenW en Bureau Monitoring zijn de criteria voor in te voeren veehouderijen in de MT concreet gemaakt en vastgelegd. Wij vragen u alle veehouderijen binnen de gemeente in de monitoringtool in te voeren waarvoor voldaan wordt aan minstens één van onderstaande criteria:

 • de totale emissie fijnstof is groter dan 500 kg per jaar in een gebied waar de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijnstof hoger is dan 27 microgram/m3 [zie bijlage ‘Concentraties fijnstof GCN2018’ voor deze gebieden]
 • de totale emissie fijnstof is groter dan 800 kg per jaar (ongeacht de hoogte van de achtergrondconcentratie)
 • de individuele luchtkwaliteitsberekening bij vergunningverlening resulteert in een totaal aantal overschrijdingsdagen van 30 dagen of meer
 • het bevoegd gezag heeft redenen om aan te nemen dat het toevoegen en doorrekenen van de veehouderij om een andere reden relevant is om een goed en verdedigbaar beeld te krijgen van de luchtkwaliteit

NB Bedrijven die eerder zijn vrijgesteld van opname in de monitoring van het NSL moeten ook aan bovenstaande criteria getoetst worden om te bepalen of ze (weer) in de monitoring moeten worden ingevoerd.

Wijziging in de accordering van veehouderijen in de MT

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor invoer van veehouderijen in de Monitoringstool. Door in de MT2018 de veehouderijgegevens te accorderen bevestigt het bevoegd gezag bovenstaande criteria volledig in acht te hebben genomen bij het actualiseren van de gegevens. U verklaart alle veehouderijen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is te hebben getoetst om te bepalen of ze ingevoerd moeten worden in de NSL Monitoringstool. Als van de criteria is afgeweken, wordt het bevoegd gezag geacht deze keuze te verantwoorden in het onderbouwingsveld van het accordeerscherm.

Wijziging controle van de invoerdata door het RIVM en openbaarheid invoergegevens

Het RIVM gaat op verzoek van het ministerie van IenW de invoer van de veehouderijgegevens steekproefsgewijs controleren en hierover rapporteren. Dit is nieuw voor de monitoring van de veehouderijen, maar wordt voor verkeersgegevens al gedaan bij het uitvoeren van de motie van Tongeren.

De invoergegevens, rekenresultaten en resultaten van de steekproeven van veehouderijberekeningen worden straks, net als bij verkeer, openbaar toegankelijk.