Openstelling Monitoringstool 2019 voor verkeer

In 2019 vindt voor het tiende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 13 maart 2019.

Ter informatie:

 • Vanaf 1 maart Monitoringstool (MT) open voor verkeer
 • Vanaf 16 april (streefdatum) is de NSL-Rekentool 2019 beschikbaar
 • Tussentijdse sluiting MT 17 mei 2019 18:00 uur t/m 20 mei 2019 12:00 uur

Openstelling MT per 1 maart 2019

U kunt nu achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl:

 • bestanden met verkeersgegevens importeren
 • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren
 • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren
 • verkeersgegevens via de kaart wijzigen
 • uw toetspunten controleren of deze de juiste status hebben in de MT

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor het laatste punt. Uit de voorgaande monitoringsronden is naar voren gekomen dat voor een aantal toetspunten mogelijk geldt dat deze op een verkeerde locatie liggen of onterecht als toetspunt zijn aangemerkt. Hierbij rekening houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en/of het blootstellingscriterium. Dit kan overschrijdingen opleveren op locaties waar formeel niet getoetst hoeft te worden.

Planning Monitoringsronde 2019

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor verkeer

1 maart

Monitoringstool open voor veehouderijen

9 april*

NSL-Rekentool 2019 beschikbaar

16 april (streefdatum**)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2019

16 april – 24 mei**

Monitoringstool verkeer tussentijds gesloten voor actualisatie

17 mei 2019 18:00 t/m 20 mei 2019 12:00 (weekend)

Sluiting Monitoringstool voor invoer

24 mei**

Rekenresultaten verkeer beschikbaar

4 juli

Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

17 september (streefdatum)

Monitoringsrapportage openbaar

half december

* Vanaf 30 januari zijn de veehouderij gegevens in te zien, actualiseren kan vanaf 9 april.

**Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2019 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Tussentijdse sluiting MT

Van vrijdag 17 mei 2019 18:00 tot maandag 20 mei 2019 12:00 is de Monitoringstool gesloten. De reden van hiervan is het uitvoeren van een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer. Aan de hand van deze tussentijdse resultaten informeert Bureau Monitoring u als er onverklaarbare overschrijdingen zijn. Bureau Monitoring verwacht dat dit tot een vermindering leidt van het aantal fouten of onvolkomenheden in de invoergegevens.

Praktisch gezien gaat de MT op vrijdag 17 mei 2019 om 18:00 uur dicht. U kunt dan geen gebruikerstaken meer starten. De nog lopende (korte) taken zullen gedurende die nacht afgerond worden. Grotere taken zullen rond 22.00 uur worden afgebroken. De MT gaat weer open op maandagochtend 20 mei 12:00 uur. Over de overschrijdingen die vragen oproepen zal Bureau Monitoring in de week van 20 mei contact opnemen met de betreffende wegbeheerder.

Na de tussentijdse landelijke berekeningen heeft u nog één werkweek voor het controleren, doorrekenen, actualiseren en accorderen van NSL-gegevens!

Taken Monitoring voor NSL partners

De webbased Handleiding Monitoring NSL** beschrijft de taken van de NSL partners. Uw taak voor de verkeersgegevens betreft:

 1. Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
 2. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2018) en voor de zichtjaren 2020 en 2030. Dit jaar zal Bureau Monitoring, net als vorig jaar, ook de rekenresultaten voor 2030 rapporteren. Wij vragen u daarom óók voor 2030 de verkeersgegevens te actualiseren, en dit op te nemen in de onderbouwing.
 3. Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Een eerste stap voor de gemeente is het inventariseren of een actualisatie van wegverkeersgegevens en toetspunten nodig is. Dit kan een grote actualisatie zijn (bijvoorbeeld een nieuw verkeersmodel toepassen) of een kleine (bijvoorbeeld enkele rekenpunten aanpassen). Bekijk in deze fase uw huidige invoer nog eens goed met de kaart van de Monitoringstool om eventuele fouten op te sporen.

In dit schema kunt u zien hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren en de verkeersgegevens moet actualiseren.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanvragen bij 'account registreren'. Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder 'wachtwoord vergeten?'.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. De MT voorziet hierin door uw wachtwoord maar één jaar geldig te laten zijn. Gedurende de openstelling van de MT zal de tool u dan ook om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Wijzigings- en accorderingsrechten

Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl > 'Inloggen' > 'Mijn account'. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. BM geeft per mail informatie over de eventuele toekenning van de rechten. Dit doen zij vaak binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend.

Het is mogelijk om accorderingsrechten per onderdeel te verkrijgen (verkeersgegevens en voortgangsformulieren projecten + maatregelen). Eén account kan voor meerdere onderdelen accorderingsrechten hebben, ook voor meerdere jurisdicties. Per onderdeel van een jurisdictie kan slechts één account accorderingsrechten hebben.

Wijzigings- en accorderingsrechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden hebben ook dit jaar weer een mail gekregen. Daarin kregen zij het verzoek om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 18 februari 2019). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd. Dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool. Toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid. Onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruikt.

Controleren, onderbouwen en accorderen

Wij vragen u deze monitoringsronde extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen over de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken. Of u maakt een export van de gegevens en deze controleert de export op inconsistenties en onjuistheden.

Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren en door te rekenen. Zo ziet u of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In de webbased handleiding staat hoe u de invoergegevens kunt controleren door uw invoerbestanden door te rekenen met de Rekentool. Een controle met de Rekentool geeft u een goede prognose van de te verwachten overschrijdingen en is daarom sterk aan te raden. Onverwachte uitschieters in de berekende concentraties kunnen helpen in het opsporen van fouten in uw invoerbestand.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In de webbased handleiding vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, moet u deze accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft vragen wij u de verkeersgegevens te accorderen. U geeft dan bij de onderbouwing aan waarom de gegevens nog representatief zijn.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens. Ook helpen zij bij het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de webbased  Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan de helpdesk van InfoMil.