Openstelling Monitoringstool NSL 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 2 mei 2020.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de start van de Monitoringsronde (MR) 2020 voor verkeer.

Ter informatie:

 • de InfoMil website is geactualiseerd voor MR2020
 • openstelling MT per 1 mei 2020
 • Aerius Lucht Rekentool 2019 is beschikbaar
 • Aerius Lucht Rekentool 2020 is achter de inlog beschikbaar
 • tussentijdse sluiting MT 5 juni 18:00 uur t/m 7 juni 24:00 uur
 • de geactualiseerde bussenknop is uiterlijk 11 mei 2020 beschikbaar

Wij vragen u te controleren:

Wij vragen u om:

 • de invoergegevens in de Monitoringstool te actualiseren
 • de informatie in de voortgangsformulieren projecten en maatregelen te actualiseren
 • een onderbouwing toe te voegen aan de geactualiseerde gegevens

Wij informeren u in mei:

 • specifiek over de NSL projecten en maatregelen nu en in de toekomst

Openstelling MT per 1 mei 2020

U kunt nu achter de inlog op nsl-monitoring.nl:

 • bestanden met verkeersgegevens en rekenpunten importeren
 • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren
 • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren
 • verkeersgegevens via de kaart wijzigen
 • uw toetspunten controleren of deze de juiste status hebben in de MT

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor het laatste punt. Uit de voorgaande monitoringsronden is naar voren gekomen dat voor een aantal toetspunten mogelijk geldt dat deze op een verkeerde locatie liggen of onterecht als toetspunt zijn aangemerkt, rekening houdend met het toepasbaarheidsbeginsel en/of het blootstellingscriterium. Dit kan overschrijdingen opleveren op locaties waar formeel niet getoetst hoeft te worden.

Planning MONITORINGSRONDE 2020
Monitoringsproces Wanneer
Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens 1 mei
Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens 1 mei
Aerius Lucht Rekentool 2020 beschikbaar 1 mei (streefdatum*)
Controle lokale invoer met Monitoringstool en Aerius Lucht Rekentool 2020 1 mei - 15 juni*
Monitoringstool verkeer tussentijds gesloten voor actualisatie 5 juni 18:00 uur t/m 7 juni 24:00 uur (weekend)
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer 15 juni*
Sluiting Monitoringstool voor invoer veehouderijen 29 juni
Rekenresultaten verkeer beschikbaar 22 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar 1 oktober (streefdatum)
Monitoringsrapportage openbaar half december

* Tussen het beschikbaar komen van de Aerius Lucht Rekentool 2020 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Tussentijdse sluiting MT

Van vrijdag 5 juni 18:00 uur tot zondag 7 juni 24:00 uur is de Monitoringstool gesloten. De reden van deze ‘tussentijdse weekend sluiting’  is het uitvoeren van een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer. Aan de hand van deze tussentijdse resultaten wordt u geïnformeerd als er overschrijdingen zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat dit tot een vermindering leidt van het aantal fouten of onvolkomenheden in de invoergegevens.

Praktisch gezien gaat de MT op vrijdag 5 juni 2020 om 18:00 uur dicht. Er kunnen geen gebruikerstaken meer gestart worden. De nog lopende (korte) taken zullen gedurende die nacht afgerond worden. Grotere taken zullen rond 22.00 uur worden afgebroken. De MT gaat weer open op maandagochtend 8 juni. Over de overschrijdingen zal Bureau Monitoring tussen 8 en 12 juni contact opnemen met de wegbeheerder.

Na de tussentijdse landelijke berekeningen heeft u nog één werkweek voor het controleren, doorrekenen, actualiseren en accorderen van NSL-gegevens!

Taken Monitoring voor NSL partners

In de web-based Handleiding Monitoring NSL zijn de taken van de NSL partners beschreven. Uw taak voor de verkeersgegevens betreft:

 1. Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
 2. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2019) en voor de zichtjaren 2020 en 2030.
 3. Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Een eerste stap voor de gemeente is het inventariseren of een actualisatie van wegverkeersgegevens en toetspunten nodig is. Dit kan een grote actualisatie zijn (bijvoorbeeld een nieuw verkeersmodel toepassen) of een kleine (bijvoorbeeld enkele rekenpunten aanpassen). Bekijk in deze fase uw huidige invoer nog eens goed met de kaart van de Monitoringstool om eventuele fouten op te sporen.

In de web-based Handleiding Monitoring NSL is een schema opgenomen, waarin u ziet  hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren en de verkeersgegevens dient te actualiseren.

Inloggen Monitoringstool

Als u voor de eerste keer inlogt zal de MT u meenemen in de procedure om een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanvragen bij ‘account registreren’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘wachtwoord vergeten?’.

Controleren, onderbouwen en accorderen

Wij vragen u deze monitoringsronde extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen over de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden.

Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren en door te rekenen om te zien of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. Op de webpagina is de Rekentool beschreven en in de web-based (reken) handleiding is opgenomen hoe u de invoergegevens kunt controleren door uw invoerbestanden door te rekenen met de Aerius Lucht Rekentool.

Een controle met de Aerius Lucht Rekentool geeft u een goede prognose van de te verwachten overschrijdingen en is daarom sterk aan te raden. Onverwachte uitschieters in de berekende concentraties kunnen helpen in het opsporen van fouten in uw invoerbestand.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In de web-based handleiding vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de verkeersgegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Toekomst NSL projecten en maatregelen

Bureau Monitoring informeert u later in de maand mei over NSL projecten en maatregelen. Die nieuwsbrief geeft u specifieke informatie over:

 • de stand van zaken van de projecten en maatregelen in het NSL
 • de wettelijke mogelijkheden onder het huidige recht en/of onder de Omgevingswet
 • de noodzaak om deze gegevens tijdig te actualiseren in de MT.


Bussenknop

De geactualiseerde bussenknop staat uiterlijk 11 mei op de InfoMil website.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de web-based Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen schriftelijk stellen aan de helpdesk van InfoMil.

Helaas is het ons, in verband met het coronavirus, nog niet gelukt om de gebruikelijke telefonische helpdesk te starten. Zodra dit wel lukt, stellen wij u hiervan op de hoogte.

2 mei 2020