Rekenresultaten verkeer Monitoringsronde 2021 beschikbaar

Gepubliceerd 5 juli 2021

In 2021 vindt voor het 12e jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Rekenresultaten verkeer Monitoringsronde 2021 beschikbaar

De Monitoringstool is donderdag 27 mei 2021 gesloten voor invoer van verkeer- en veehouderijgegevens en de voortgangsformulieren. In deze monitoringsronde hebben 166 wegbeheerders de verkeersgegevens en de voortgangsformulieren geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Op 1 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden in de Monitoringstool. De Monitoringstool 2021 is vanaf 1 juli open achter de inlog. De Rekentool 2021 is sinds 17 juni voor iedereen beschikbaar. Inloggen is hiervoor niet nodig. Rekenen met de jaren 2020 en 2030 is mogelijk.

Ter informatie

  • U kunt de rekenresultaten bekijken (log in op nsl-monitoring.nl)
  • De Rekentool 2021 is beschikbaar voor iedereen
  • Rekenen met het toekomstjaar 2030 is mogelijk
  • De Monitoringstool 2021 is beschikbaar met inlogaccount
  • U kunt een lokale analyse maken van overschrijdingen en maatregelen
  • Planning voor aanleveren Bijlage A, B en/of C bijdrage voor rapportage

Actie gevraagd

  • Meld belangrijke onvolkomenheden via luchtkwaliteit@rws.nl
  • Zodra u invoer constateert die onvolkomenheden veroorzaakt, wordt u verzocht om vóór 1 september 2021 een tekst voor Bijlage 6A door te geven via luchtkwaliteit@rws.nl

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar

De resultaten van de concentratieberekeningen langs wegen van de monitoringsronde 2021 zijn op 1 juli 2021 gepresenteerd in een PowerPoint-presentatie. Die presentatie is ook als PDF verspreid onder de deelnemers aan de Overleggroep Monitoring NSL.

Vanaf nu zijn deze resultaten ook beschikbaar achter de inlog op nsl-monitoring.nl.

De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. Hierbij is gebruikgemaakt van de achtergrondconcentraties en emissiefactoren, zoals ze zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor het rekenjaar 2020 en zichtjaar 2030 is afgerond. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen gevonden tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM.

Rekentool 2021

U kunt nu zonder inloggegevens de Rekentool 2021 gebruiken met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 15 maart 2021 heeft gepubliceerd. De Rekentool 2020 met het rekenhart AERIUS Lucht blijft ook beschikbaar op de site van nsl-monitoring.nl.

Analyse rekenresultaten

Er zijn langs de Nederlandse wegen geen overschrijdingen geconstateerd in 2020 en 2030 voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 0,1 km weg in 2020 en 0,2 km weg in 2030. Dit is exclusief de overschrijdingen voor PM10 bij veehouderijen die in een apart traject berekend worden.

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken over de stand van zaken bij uw gemeente. Is er sprake van overschrijdingen, zijn er nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, zijn er nieuwe maatregelen nodig? Het is de gezamenlijke opgave om het ontstaan van overschrijdingen te voorkomen of deze zo kort mogelijk te laten voortduren.

Net als voorgaande jaren is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over geconstateerde onjuistheden in de invoer die eventuele onterechte knelpunten of andere onvolkomenheden veroorzaken. Voorbeelden van opmerkingen over invoergegevens vindt u in bijlage 6A van de rapportage van 2020. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 1 september 2021 doorgeven via luchtkwaliteit@rws.nl. RIVM voert een kwaliteitscontrole uit op de invoergegevens. Dit als uitvoering van de motie van Tongeren. U kunt rond half augustus mogelijk mailing ontvangen met vragen over de bevindingen voor uw jurisdictie. Het verzoek is om daarop een reactie te geven. Deze wordt opgenomen in Bijlage 6B van de rapportage.

Het ministerie van IenW streeft er naar om het aantal onvolkomenheden in de definitieve rapportage zo beperkt mogelijk te houden. Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op relevante onvolkomenheden stuiten dan wordt u verzocht deze te melden via luchtkwaliteit@rws.nl. Deze informatie zal dan worden opgenomen in Bijlage 6A van de monitoringsrapportage.

Planning Monitoringsronde 2021

De actuele planning is:

Actuele Planning Monitoringsronde 2021
Datum Actie
1 september Aanleveren Bijlage 6A bijdrage verkeer
1 september Aanleveren Bijlage 6C n.a.v. de motie van Tongeren veehouderijen
10 september Aanleveren Bijlage 6B n.a.v. de motie van Tongeren verkeer
1 oktober Aanleveren Bijlage 6A bijdrage veehouderijen
18-22 oktober Reactietermijn op concept monitoringsrapport
Rond 15 december Definitieve versie Monitoringsrapportage beschikbaar

Monitoringsronde 2022

Volgend jaar zal de monitoring van luchtkwaliteit (MR2022) hetzelfde verlopen als dit jaar. Dit zal ook het laatste jaar zijn waarin gebruik gemaakt wordt van de NSL-monitoringstool.

Vanaf 1 januari 2023 zal de luchtkwaliteit gemonitord worden met een nieuwe tool: de MT LK (monitoringstool luchtkwaliteit).

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool

Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de Handleiding Monitoring NSL. Bij vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de de Helpdesk van het Kenniscentrum InfoMil.