Start Monitoringsronde 2021

Gepubliceerd 1 maart 2021

In 2021 vindt voor het twaalfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 1 maart 2021.

De NSL Monitoringsronde 2021 is per 1 maart gestart

Ter informatie:

Effect Covid-19 in verkeersgegevens

In de Overleggroep Monitoring NSL is gesproken over het effect van Covid-19 op verkeersgegevens van het gepasseerde jaar 2020. Deze gegevens behoren de feitelijke situatie zo goed mogelijk weer te geven. Sommige partners ijken hun verkeermodel jaarlijks/frequent met telgegevens. Telgegevens van het jaar 2020 kunnen een flinke afwijking vertonen. Gebruik deze alleen in het verkeersmodel als er ook goede documentatie beschikbaar is. In de Monitoringstool (MT) is er een mogelijkheid om een toelichting op te nemen over het tot stand komen van de verkeersgegevens. Corona is (hopelijk) eenmalig, en geen reden om structurele verandering van verkeersintensiteiten te verwachten.

Afgesproken: voor invoer van verkeersgegevens van het jaar 2020 is het verkeersmodel het uitgangspunt. IJk het model alleen met tellingen van het jaar 2020 als een voldoende groot effect van Covid verwacht wordt op de jaargemiddelde intensiteiten en een goede verklaring beschikbaar is om op te nemen in de Monitoringstool. Hoe groot dat effect is, dat is aan de NSL-partners om te verantwoorden in de onderbouwing.

Schalingsfactoren milieuzones

De schalingsfactoren voor de milieuzones zijn zeer binnenkort beschikbaar. Zodra deze gegevens er zijn, zal er op de NSL-monitoring website een bericht geplaatst worden.

In MR 2021 geen vrijstellingen

In de afgelopen monitoringsronde zijn er geen vrijstellingen verleend. Ook in de aankomende ronde worden álle NSL-partners gevraagd de verkeer- en veehouderijgegevens te actualiseren.

Actualiseren veehouderijen

Als uw account rechten heeft voor veehouderijgegevens ziet u, na inloggen, op de pagina ‘Monitoring NSL’ in de linker kolom ‘Actualiseren > veehouderijen’ staan.

Op die pagina kunt u de veehouderijgegevens inzien en exporteren. Het actualiseren van deze gegevens zal mogelijk zijn vanaf 12 april. Zie ook de Planning Tabel.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij zijn ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie, daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

In eerdere monitoringsrondes bent u met dit emailadres opgenomen als contactpersoon voor uw organisatie. Als dat veranderd is, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon via luchtkwaliteit@rws.nl Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer en/of veehouderijen contactpersoon is.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring heeft het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens op 29 januari 2021 verstuurd naar alle bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten.

Planning Monitoringsronde 2021

Het NSL zal lopen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het NSL als daarna, onder de Omgevingswet, zal de luchtkwaliteit worden gemonitord.

Planning tabel Monitoringsronde 2021

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens

ma 1 maart

Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens

*) vanaf 1 maart zijn de veehouderij gegevens in te zien. Actualiseren kan vanaf 12 april

ma 12 april*

Aerius Lucht Rekentool 2021 gereed

**) Tussen het beschikbaar komen van de AERIUS Lucht Rekentool 2021 en de sluitingsdatum zitten minimaal 4 weken

ma 19 april (streefdatum)**

Controle lokale invoer met Monitoringstool en AERIUS Lucht Rekentool 2021 ma 19 april t/m do 27 mei **
Monitoringstool tussentijds 2 werkdagen gesloten voor tussentijdse landelijke berekeningen verkeer ma 10 en di 11 mei
Communicatie over onvolkomenheden in overschrijdingen n.a.v. tussentijdse landelijke verkeersberekening naar de NSL-partners en ook communicatie feedback datakwaliteit van veehouderijen ma 17 t/m do 20 mei
Sluiting Monitoringstool voor invoer verkeer en veehouderijen do 27 mei**
Rekenresultaten verkeer beschikbaar do 1 juli
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar ma 20 september
Concept monitoringsrapportage gereed ma 18 oktober
Overleggroep Monitoring NSL bespreken van concept monitoringsrapport do 28 oktober
Monitoringsrapport openbaar half december

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2021 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

1 maart 2021