Startbrief Monitoringsronde 2011

Evenals vorig jaar vindt ook dit jaar een monitoringsronde van het NSL plaats. Net als vorig jaar pakken we deze wettelijke plicht weer serieus op. Het betreft:

A) het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren;

B) actualisatie van de verkeersgegevens.

De aangeleverde gegevens over 2010 vormen ook de basis van de verplichte nationale rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie.

Met de informatie in deze brief en de meegezonden bestanden kunt u beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens en met de actualisatie van verkeersgegevens en invoerbestanden. Het importeren van de gegevens en bestanden in de Monitoringstool kan vanaf een later moment - zie planning.

Ad A) Voortgangsformulieren

De gevraagde informatie in de voortgangsformulieren dient twee doelen:

1. het inzicht in de uitvoering van projecten en maatregelen

2. het verzamelen van informatie tbv de actualisatie van verkeersgegevens.

Ad 1) Wij vragen u om voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool de huidige stand van zaken te inventariseren. Ook als de situatie nog gelijk is aan vorig jaar, is dat relevante informatie. Besteed daarbij aandacht aan de verwerking en onderbouwing van het (verkeers-)effect van betreffend(e) maatregel of project in de verkeersgegevens.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de voortgangsformulieren bij te werken in de Monitoringstool - zie onderstaande planning. Wij raden u wel aan om nu met het verzamelen van benodigde informatie te beginnen.

Ad 2) Om het verkeersmodel cq de verkeersgegevens goed te kunnen actualiseren is inzicht in de stand van zaken en planning bij de uitvoering van projecten en maatregelen nodig. Wij roepen u op om deze informatie snel te verzamelen en te overhandigen aan diegene binnen uw organisatie die de verkeersgegevens actualiseert.

In de bijlage treft u een Excelbestand (xls, 1.3 MB) aan met alle projecten en maatregelen die momenteel in de Monitoringtool zijn opgenomen. Zowel het jaar 2009 als 2010, voor zover ingevuld, treft u aan.
Let op: het bestand heeft meerdere tabbladen.
Als u in het filter in de kolom ‘Jurisdictie' de code van uw overheid selecteert, verschijnen de projecten of maatregelen waarvoor u verantwoordelijk bent. Als meerdere overheden gezamenlijk het bevoegd gezag vormen is de jurisdictie-code: onbekend. Wij raden u aan om voor uw projecten en maatregelen een nieuwe regel ‘2011' te maken en daarin geactualiseerde en/of aanvullende informatie te verzamelen. Aanvulling of wijziging van de jaren 2009 en 2010 zal niet mogelijk zijn in de Monitoringstool.
In par. 7.2 van het draaiboek monitoring NSL vindt u de uitleg en definities van de invoervelden in het voortgangsformulier.

Ad B) Verkeersgegevens

Met de actualisatie van de verkeersgegevens kunt u ook al beginnen. Als uitgangspunt kunt u de gegevensbestanden (monitoring 2010) uit de Monitoringstool exporteren. In combinatie met bijgewerkte voortgangsformulieren beschikt u nu over de benodigde informatie en bestanden. Deze bestanden kunt u actualiseren en klaarzetten om te importeren in de Monitoringstool voor monitoring NSL 2011. In de Monitoringstool werken de functies Importeren invoergegevens en het wijzigen van gegevens via de kaart nog niet - zie planning.

Bestanden exporteren uit de Monitoringstool kan via: http://www.nsl-monitoring.nl/. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Vervolgens selecteert u in de linker balk de functie Exporteren invoergegevens en resultaten. Klik tot slot in de bovenste tekst op de hyperlink ‘Bekijken' om rekenpuntenbestanden te exporteren zonder de blootstellingspunten.

U kunt alleen gegevens wijzigen van wegen (weg- en verkeerskenmerken, rekenpunten en maatregelen) waarvan u wegbeheerder bent. De blootstellingspunten kunt u ter informatie wel exporteren maar u kunt/mag deze niet wijzigen en importeren. Voor de monitoring 2011 verwachten wij gegevensbestanden van de jaren 2010, 2011, 2015 en 2020.

Let op: wijzigingen die u maakt in bijv. het bestand van 2010 zijn niet automatisch in de bestanden van andere jaren doorgevoerd.

Als u voor de actualisatie gebruik maakt van gegevensbestanden, treft u in de geëxporteerde (zip-) bestanden zowel csv- als shape-bestanden aan en een tekstbestand met informatie. Een csv-bestand kunt u met een spreadsheet, bijv. Excel, openen en bewerken. De shape-bestanden kunt u inlezen in een GIS-applicatie. Naar eigen keuze kunt u gebruik maken het bestandstype waarmee u het makkelijkst werkt.

In de bijlage vindt u de toelichting werken met bestanden Monitoringstool. Daarin staat veel bruikbare informatie over de csv- en shape-bestanden en het aanmaken of wijzigen van wegvakken en rekenpunten.

Over de werkwijze met maatregelgebieden voor schone bussen, milieuzones, puntbronnen en resultaatafspraken zullen wij u op een later moment informeren. Alle andere maatregelen kunt u zelf verwerken in de aan te leveren verkeersgegevens en wegkenmerken.

Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq verkeersmodellen. Wij vragen u om de onderbouwing te importeren in de Monitoringstool of een referentie naar de internetlocatie beschikbaar te stellen waar de onderbouwing is in te zien. De plaats waar u deze kunt vermelden zullen wij u op een later moment meedelen. Zie ook ons bericht van 10 dec 2010.

Overwegingen bij actualisatie verkeersgegevens

Overheden kunnen een manier van actualiseren kiezen, met bijbehorende inspanning, die recht doet aan de lokale situatie voor luchtkwaliteit. Bij afwezigheid van (bijna-) knelpunten en grote ruimtelijke ontwikkelingen kunt u volstaan met een eenvoudige methode. Wij raden u aan om dan een eenvoudige, realistische, worst-case actualisatie door te voeren. Als langs wegen, waarvoor u bevoegd gezag bent, hoge concentraties NO2 of PM10 voorkomen of als grote ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd worden, raden wij u aan om een nauwkeurige actualisatie uit te voeren.

Overheden met een verkeersmodel kunnen de actualisatie daarvan, nodig voor actualisatie van de verkeersgegevens in de Monitoringstool, op verschillende manieren doen. De verschillende aanpakken zijn uitgewerkt in het draaiboek monitoring NSL (par. 5.3).

Overheden zonder verkeersmodel kunnen ook het bovenstaande principe volgen. Voor actualisatie kunnen zij gebruik maken van beschikbare tellingen, een provinciaal model of andere gegevensbronnen. In de volgende versie van het draaiboek monitoring NSL (verwacht eind februari) zal een plan van aanpak worden opgenomen voor de verschillende mogelijke situaties, zoals wel/geen verkeersmodel, (bijna-) knelpunten en grote ruimtelijke ontwikkelingen.

Planning

Datum Handeling
Vanaf nu Benodigde informatie en bestanden om te starten met de actualisatie monitoring NSL 2011 zijn beschikbaar en/of te exporteren uit Monitoringstool;
Eind februari Monitoringstool 2011 gereed; importeren en wijzigen in de kaart is mogelijk
1 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
1 juli Rekenresultaten monitoring NSL 2011 beschikbaar

Eventuele vragen over de monitoring NSL, kunt u stellen aan de Helpdesk van InfoMil.