Brief gedeeltelijke openstelling

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 3 feburari 2012.

De Monitoringstool 2012 is per 1 februari 2012 gedeeltelijk opengesteld. U kunt nu de gegevens in de kaartviewer inzien, zowel van de monitoringsronde 2010 als 2011, en een inlogaccount aanvragen of wijzigen.

Monitoringstool 2012
De monitoring in 2012 vindt plaats met de nieuwe Monitoringstool. Sinds 1 februari is deze Monitoringstool beschikbaar op http://www.nsl-monitoring.nl/.
De Monitoringstool 2011 is vanaf dezelfde datum te vinden op mt2011.nsl-monitoring.nl (NB zonder www ervoor!). Afgelopen week zijn de gegevens van de fijnstof berekeningen aan veehouderijen toegevoegd aan http://viewer2011.nsl-monitoring.nl/ (voor het jaar 2011 in monitoringsronde 2011).
In de kaartviewer van de Monitoringstool 2012 is de bijbehorende legenda bij de PM10 concentraties gekoppeld aan de jaarnorm. De optie om het aantal overschrijdingsdagen per rekenpunt te bekijken wordt binnenkort toegevoegd.

Log in Monitoringstool
Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen voor de Monitoringstool 2011. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.

Wijzigingsrechten
Voor het wijzigen van de gegevens in de Monitoringstool 2012 en/of het importeren van bestanden in de Monitoringstool heeft u wijzigingsrechten nodig. Om het proces soepel te laten verlopen, hebben wij de wijzigingsrechten die in 2011 aangevraagd en toegekend zijn, weer geactiveerd. Het aanvragen van wijzigingsrechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ à ‘Inloggen' à ‘Mijn account'. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de wijzigingsrechten. Zo nodig neemt iemand telefonisch contact met u op.

Accorderingsrechten
Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze via de website te accorderen. Alleen gebruikers die beschikken over accorderingsrechten kunnen accorderen. Accorderingsrechten worden alleen toegekend aan wegbeheerders. Ook voor wegbeheerders waarvoor een Milieudienst de wijzigingen doorvoert in de Monitoringstool, geldt dat de wegbeheerders zelf de gegevens moeten accorderen. Het aanvragen van accorderingsrechten is mogelijk via http://www.nsl-monitoring.nl/ à ‘Inloggen' à ‘Mijn account'.

Voortgangsformulieren
Wij vragen u om voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool de huidige stand van zaken te inventariseren. Ook als de situatie gelijk is aan vorig jaar, is dat relevante informatie. Besteed daarbij aandacht aan de verwerking en onderbouwing van het (verkeers-)effect van betreffend(e) maatregel of project in de verkeersgegevens. In het accordeerscherm wordt om deze informatie gevraagd.
De voortgangsformulieren voor het jaar 2012 kunnen vanaf 1 maart bijgewerkt worden in de Monitoringstool. Wij raden u echter aan om al eerder met het verzamelen van de benodigde informatie te beginnen.

Voor meer informatie, zie het schema 3.4.1 in de Handleiding Monitoring NSL. Dit schema laat u zien wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren.

Verkeersgegevens
Met de actualisatie van de verkeersgegevens kunt u ook al beginnen. Als uitgangspunt kunt u de gegevensbestanden (monitoring 2011) uit de Monitoringstool 2011 exporteren. In combinatie met bijgewerkte voortgangsformulieren beschikt u nu over de benodigde informatie en bestanden. Deze bestanden kunt u actualiseren en klaarzetten om te importeren in de Monitoringstool voor monitoring NSL 2012.

Wij vragen u deze gegevens te controleren en waarnodig te actualiseren voor zowel het voorgaande jaar (2011) als de toekomstige jaren 2015 en 2020. Wegvak- en rekenpuntenbestanden die u exporteert uit de Monitoringstool 2011 kunt u vanaf 1 maart importeren in de Monitoringstool 2012; het format van de bestanden blijft gelijk, wel zijn de controles op de invoergegevens strikter dan voorgaande jaren.U kunt alleen gegevens wijzigen van wegen, rekenpunten en maatregelen voor de jurisdictie waarvoor u wijzigingsrechten heeft.

In de Handleiding Monitoring NSL vindt u een nadere toelichting op het actualiseren van verkeersgegevens. In schema 3.4.2 is opgenomen wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren.

Actualisatie handleiding
De handleidingen voor de Monitoringstool en de kaarviewer worden door Bureau Monitoring nog geactualiseerd op basis van de nieuwe Monitoringstool 2012. Zodra de vernieuwde handleidingen gereed zijn ontvangt u hierover bericht.

Onderbouwing verkeersgegevens
Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq. verkeersmodellen. Wij vragen u om de onderbouwing openbaar beschikbaar te stellen; een verwijzing daarnaar kunt u te zijner tijd opnemen in het accordeerscherm. Als bijlage bij dit bericht is een toelichting opgenomen met daarin een richtlijn voor de inhoud van de gevraagde onderbouwing.

Maatregelgebieden en tunnelfactoren
Wij vragen u, als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u desgewenst wijzigingen wilt doorvoeren, dit door te geven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.

Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

planning monitoring NSL
Datum Activiteit
1 maart Aanvullende mogelijkheden in de Monitoringstool 2012
- Exporteren en importeren van bestanden met verkeersgegevens
- Actualiseren van informatie in de voortgangsformulieren
- Wijzigen van verkeersgegevens via de kaartviewer
20 maart Werksessie Monitoringstool
1 april Oplevering rekengedeelte (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie).
1 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoring NSL 2012 beschikbaar.

Werksessie Monitoringstool 2012
Er is een Werksessie Monitoringstool 2012 gepland op 20 maart 2012 bij AgentschapNL in Utrecht. Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u tijdens deze dag bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. De uitnodiging van de Werksessie Monitoringstool 2012 ontvangt u binnenkort.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil, onderwerp luchtkwaliteit. Vanaf eind maart zal tijdelijk een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de telefonische helpdesk.