Brief uitleg werken met de Rekentool

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 23 april 2012.

De herbouwde rekentool 2011 is vanaf 20 april beschikbaar gesteld op http://www.nsl-monitoring.nl/. In deze nieuwsbrief krijgt u nadere informatie over de rekentool.

Rekentool
De rekentool is beschikbaar achter de inlog via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina's voor het uitvoeren van een berekening.

De herbouwde NSL-rekentool 2011 met daarin de generieke invoergegevens van maart 2011 is gevalideerd door het RIVM. Daarbij zijn nagenoeg geen onverklaarbare verschillen gevonden tussen de rekenresultaten uit de monitoringsronde 2011 van de rekentool 2011 en de herbouwde rekentool 2011.
Op basis van de resultaten van deze validatie heeft het ministerie geconcludeerd dat berekeningen die worden uitgevoerd met de rekentool in lijn zijn met de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Rekenregels in de Monitoringstool 2012
De regels voor het rekenen zijn in de herbouwde rekentool (en dus ook Monitoringstool) strikter toegepast dan in de voorgaande versie. In de bijlage vindt u het controleschema van de Monitoringstool op de geldigheid van rekenpunten en wegsegmenten. De belangrijkste aspecten zijn als volgt:

Geldigheid rekenpunten

  • Als er geen geldig receptorID is ingevuld, krijgt u een foutmelding en wordt de luchtkwaliteit niet berekend op dit punt.
  • Als een segmentID wordt opgegeven, dan wordt uitgegaan van een SRM-1 rekenpunt. Als er geen segmentID is opgegeven wordt uitgegaan van een SRM-2 rekenpunt.
  • Als het een SRM-1 rekenpunt betreft dan moet een geldig SRM-1 wegtype (1/2/3/4) zijn opgegeven. Zo niet, dan kan het per abuis een SRM-2 rekenpunt zijn, waarbij er een geldig SRM-2 wegtype (92/93/94) moet zijn opgegeven in het wegvakkenbestand:
  • Bij het ontbreken van een geldig SRM-2 wegtype krijgt u een foutmelding en wordt de luchtkwaliteit niet berekend op dit punt,
  • Als er wel een geldig SRM-2 wegtype is ingevuld, wordt de koppeling met een segment genegeerd en wordt het rekenpunt als een SRM-2 rekenpunt behandeld.
  • Bij een SRM-1 rekenpunt moet een geldige bomenfactor zijn opgegeven in het rekenpuntenbestand, zo niet dan krijgt u een foutmelding en wordt de luchtkwaliteit niet berekend op dit punt.

Geldigheid segmenten (wegvakken)

  • Als er geen geldig segmentID is ingevuld krijgt u een foutmelding en wordt dit segment genegeerd bij de berekening van de luchtkwaliteit.
  • Bij het ontbreken van een geldig SRM-1 of -2 weg/snelheidtype krijgt u een foutmelding en wordt dit segment genegeerd bij de berekening van de luchtkwaliteit.
  • Omdat een rekenpunt aan verschillende segmenten kan zijn gekoppeld is het mogelijk dat slechts een deel van de koppelingen fout is. Ook in dat geval krijgt u een foutmelding en wordt de luchtkwaliteit niet berekend op dit punt.

Foutmelding
Als de luchtkwaliteit niet berekend wordt voor een rekenpunt vanwege een foutmelding dan wordt in het resultatenbestand bij het betreffende rekenpunt de waarde 0.0 gerapporteerd voor de totale NO2 en PM10 concentraties. Voor de berekende NOx/PM10 bijdragen wordt -999 gerapporteerd.

Maatregelgebieden en tunnelfactoren
Wij vragen overheden die gebruik maken van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) te controleren of de invoergegevens nog actueel zijn. Nieuwe maatregelgebieden kunt u doorgeven door het aanleveren van een geactualiseerd maatregelgebied aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Met de herbouwde rekentool kunt u een proefberekening maken van het effect van de maatregelgebieden.

Voor het effect van schone bussen dient u de schalingsfactoren per wegtype aan te geven. Deze kunt u met behulp van de zogeheten ‘Bussenknop' berekenen aan de hand van technische gegevens over de bussen. De ‘Bussenknop' 2012, waarin de emissiefactoren - zoals vastgesteld op 15 maart 2012 door het ministerie van IenM - zijn verwerkt is beschikbaar op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Voor de aanpassing van tunnelfactoren dient u eerst een onderbouwing te overleggen aan Bureau Monitoring. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de Helpdesk. Als u voornemens bent om een windtunnelonderzoek te laten uitvoeren, waarvan u de uitkomsten wilt verwerken in de Monitoringstool, raden wij u eveneens aan om eerst contact op te nemen met de helpdesk.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.
De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is sinds 2 april ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.

Planning
De actuele planning is:

Planning
1 mei Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens).
1 juni Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.