Brief rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 27 augustus 2012.

De rekenresultaten van de monitoringsronde 2012 zijn beschikbaar voor overheden. Met dit nieuwsbericht wordt u geïnformeerd over de wijze waarop u deze gegevens in kunt zien.

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar
Bureau Monitoring heeft de afgelopen periode controles uitgevoerd op de berekeningen in de Monitoringstool. Deze berekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekentool is afgerond en er zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen de rekentool en het eigen model van het RIVM gevonden. De komende weken zullen er tijdens het schrijven van de monitoringsrapportage nog enkele (detail)controles op de data worden uitgevoerd. De resultaten van de concentratieberekeningen zijn vanaf heden beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

Voor het eerst komen dit jaar ook PM2.5 berekeningen beschikbaar. Deze berekeningen worden op dit moment nog gevalideerd en zijn pas in te zien als de controles zijn afgerond.

Rekenresultaten inzien
U kunt de rekenresultaten bekijken door in te loggen op www.nsl-monitoring.nl. Vervolgens kunt u de rekenresultaten op twee verschillende manieren inzien:

  • door op ‘Kaart NSL' te klikken, in het filter Monitoringsronde 2012 te selecteren, de desbetreffende jurisdictie te selecteren of in te zoomen op deze jurisdictie, rekenpunten tonen aan te vinken, en vervolgens het kenmerk te selecteren welke u in de kaart getoond wilt hebben, of
  • door een export (als shape- of csv-bestand) te maken van de gegevens van de desbetreffende jurisdictie (N.B. in een exportbestand zult u reeds aangemaakte kolommen voor de PM2.5 resultaten aantreffen, zolang deze gegevens nog niet beschikbaar zijn blijven deze kolommen leeg).

Het inzien van gegevens in de kaart is uitgebreider beschreven in paragraaf 1.2 van de handleiding kaart NSL.
Het exporteren van gegevens uit de Monitoringstool is beschreven in paragraaf 5.4 van de Handleiding Monitoring NSL.

Handleiding kaart NSL
De herziene handleiding voor de kaart NSL is nu beschikbaar op de website van Infomil.
In deze handleiding is beschreven op welke wijze de verschillende gegevens en berekende concentraties in de kaart bekeken kunnen worden.

Rapportage Monitoring NSL
Met de resultaten van de berekeningen stelt Bureau Monitoring de monitoringsrapportage op. Deze rapportage wordt naar verwachting in november naar de Kamer gezonden. In deze rapportage worden ook de resultaten van de fijnstof berekeningen nabij veehouderijen gepresenteerd. De resultaten van deze berekeningen komen naar verwachting half september beschikbaar.

Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van knelpunten, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude knelpunten, die om nieuwe maatregelen vragen? Is duidelijk wie de bronhouder is van de knelpunt(en) of dient hierover met andere partners overeenstemming te komen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit. Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij de Helpdesk van Kenniscentrum Infomil.

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool
Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.