Startbrief

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 20 januari 2012.

Monitoring NSL 2012
Namens de medewerkers van Bureau Monitoring wil ik u al het goede voor 2012 toewensen. Wij zien uit naar een soepele samenwerking in de komende monitoringsronde.
Met de informatie in deze brief kunt u beginnen met het verzamelen van de benodigde gegevens en met de actualisatie van verkeersgegevens en invoerbestanden. Het importeren van de gegevens en bestanden in de Monitoringstool kan vanaf 1 maart.

planning monitoringstool 2012
1 februari Monitoringstool 2012 gedeeltelijk gereed; het inzien van gegevens in viewer en aanvragen/wijzigen van een inlogaccount is mogelijk. Het exporteren van invoergegevens is mogelijk via de Monitoringstool 2011
1 maart

Aanvullende mogelijkheden in de Monitoringstool 2012

  • Exporteren en importeren van bestanden met verkeersgegevens
  • Actualiseren van informatie in de voortgangsformulieren
  • Wijzigen van verkeersgegevens via de kaartviewer
half maart Werksessie Monitoringstool
1 april Oplevering rekengedeelte (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie)
1 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
1 juli Rekenresultaten monitoring NSL 2012 beschikbaar

Nieuwe Monitoringstool
I&M heeft besloten vanaf 2012 de verantwoordelijkheid voor de inrichting, beschikbaarstelling en instandhouding van de Monitoringstool bij het RIVM te leggen. RIVM heeft samen met LabelA een nieuwe versie van de Monitoringstool ontwikkeld. De monitoring in 2012 vindt plaats met deze nieuwe Monitoringstool. Vanaf 1 februari is de nieuwe Monitoringstool beschikbaar op http://www.nsl-monitoring.nl/, de ‘oude' Monitoringstool is vanaf dezelfde datum te vinden op www.mt2011.nsl-monitoring.nl.

De Monitoringstool 2011 heeft als uitgangspunt gediend voor de bouw van de Monitoringstool 2012. De opbouw van de gegevenbestanden voor wegvakken en rekenpunten wijzigt in principe niet ten opzichte van het jaar 2011. In de ontwikkeling van de Monitoringstool 2012 is rekening gehouden met de verbeterpunten van gebruikers.

Taken Monitoring NSL
Uw taak voor de monitoring NSL 2012 betreft:
A) het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren;
B) de actualisatie van de verkeersgegevens.
De aangeleverde gegevens over 2011 vormen ook de basis van de verplichte nationale rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie.

Voor meer informatie, zie de schema's in paragraaf 3.4.1 (pagina 14) en paragraaf 3.4.2 (pagina 15) in de Handleiding Monitoring NSL. Schema 3.4.1 laat u zien wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren. In schema 3.4.2 is opgenomen wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren.

Ad A) Voortgangsformulieren
De gevraagde informatie in de voortgangsformulieren dient twee doelen:
- het inzicht in de uitvoering van projecten en maatregelen;
- het verzamelen van informatie voor de actualisatie van verkeersgegevens.

Ad 1) Wij vragen u om voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool de huidige stand van zaken te inventariseren. Ook als de situatie gelijk is aan vorig jaar, is dat relevante informatie. Besteed daarbij aandacht aan de verwerking en onderbouwing van het (verkeers-)effect van betreffend(e) maatregel of project in de verkeersgegevens. In het accordeerscherm wordt om deze informatie gevraagd.
De voortgangsformulieren voor het jaar 2012 kunnen vanaf 1 maart bijgewerkt worden in de Monitoringstool. Wij raden u toch aan om al eerder met het verzamelen van de benodigde informatie te beginnen.

Ad 2) Om het verkeersmodel cq de verkeersgegevens goed te kunnen actualiseren is inzicht in de stand van zaken en planning bij de uitvoering van projecten en maatregelen nodig. Wij roepen u op om deze informatie snel te verzamelen en te overhandigen aan diegene binnen uw organisatie die de verkeersgegevens actualiseert.

In paragraaf 13.1 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u de uitleg en definities van de invoervelden in het voortgangsformulier.

Ad B) Verkeersgegevens
Met de actualisatie van de verkeersgegevens kunt u ook al beginnen. Als uitgangspunt kunt u de gegevensbestanden (monitoring 2011) uit de Monitoringstool 2011 exporteren. In combinatie met bijgewerkte voortgangsformulieren beschikt u nu over de benodigde informatie en bestanden. Deze bestanden kunt u actualiseren en klaarzetten om te importeren in de Monitoringstool voor monitoring NSL 2012.

Wegvak- en rekenpuntenbestanden die u exporteert uit de Monitoringstool 2011 kunt u vanaf 1 maart importeren in de Monitoringstool 2012; het format van de bestanden blijft gelijk.

Bestanden exporteren uit de Monitoringstool 2011 kan via: www.mt2011.nsl-monitoring.nl. Klik in de blauwe bovenbalk op Inloggen en log in. Vervolgens selecteert u in de linker balk de functie Exporteren invoergegevens en resultaten.

U kunt alleen gegevens wijzigen van wegen (weg- en verkeerskenmerken, rekenpunten en maatregelen) waarvan u wegbeheerder bent. De monitoringronde 2012 heeft als zichtjaren 2011, 2015 en 2020.

Let op: wijzigingen die u maakt in bijv. het bestand van 2011 worden niet automatisch in de bestanden van andere jaren overgenomen.

Als u voor de actualisatie gebruik maakt van gegevensbestanden, treft u in de geëxporteerde (zip-) bestanden zowel csv- als shape-bestanden aan en een tekstbestand met informatie. Een csv-bestand kunt u met een spreadsheet, bijv. Excel, openen en bewerken. De shape-bestanden kunt u inlezen in een GIS-applicatie. U kunt zelf kiezen welk bestandsformaat voor u het prettigst werkt.

In de Handleiding Monitoring NSL vindt u veel informatie over het werken met de csv- en shape-bestanden en het aanmaken of wijzigen van wegvakken en rekenpunten.

Over de werkwijze met maatregelgebieden voor schone bussen, milieuzones, puntbronnen en resultaatafspraken zullen wij u op een later moment informeren. Alle andere maatregelen kunt u zelf verwerken in de aan te leveren verkeersgegevens en wegkenmerken.

Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq. verkeersmodellen. Wij vragen u om de onderbouwing openbaar beschikbaar te stellen; een verwijzing daarnaar kunt u te zijner tijd opnemen in het accordeerscherm. U ontvangt in een later stadium een toelichting met daarin een richtlijn voor inhoud van de gevraagde onderbouwing.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL en veel gestelde vragen. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil, onderwerp luchtkwaliteit. Half maart 2012 organiseren wij een werksessie om u te ondersteunen bij het actualiseren van uw gegevens in de Monitoringstool. Vanaf eind maart zal tijdelijk een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de Monitoringstool 2012 en de ondersteuning daarbij.