Stagnatie en windtunnelonderzoek

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 5 april 2013

Met dit bericht willen wij uw aandacht vestigen op de parameter stagnatie en de werkwijze rond het verwerken van resultaten uit windtunnelonderzoeken in de Monitoringstool.

Stagnatie

De emissie van voertuigen - en daarmee hun invloed op de luchtkwaliteit - is mede afhankelijk van de doorstroming van het verkeer. In de invoergegevens voor de Monitoringstool is de parameter 'Stagnatie' aanwezig om verminderde doorstroming te kunnen verwerken. Stagnatie treedt op bij verkeerslichten - veel voertuigen moeten daar immers even wachten - en bij filevorming, bijvoorbeeld in de spits.

In paragraaf 6.3 van de Monitoringsrapportage NSL 2012 is op pagina 61 geconstateerd:

"De wijze waarop stagnatie van verkeer door gemeenten in de invoer in rekening wordt gebracht varieert en niet alle gemeenten brengen stagnatie in rekening. Dit punt is van belang aangezien de emissies van stagnerend verkeer aanzienlijk hoger kunnen zijn dan die van doorstromend verkeer. Eenzelfde constatering is in de rapportage van 2011 gedaan"

Wij verzoeken u daarom bij de actualisatie van de invoergegevens aandacht te besteden aan de parameter stagnatie. In de Handleiding Monitoring NSL zijn in bijlage 4.4 enkele methodieken beschreven die u kunt gebruiken om op een uniforme manier de mate van stagnatie te bepalen.

Windtunnelonderzoek

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit in complexe situaties - bijvoorbeeld rond tunnels - kunt u windtunnelonderzoek laten uitvoeren. De resultaten van dat onderzoek kunt u gebruiken om de invoergegevens in de Monitoringstool aan te passen. De huidige methode voor het verwerken van die resultaten in de Monitoringstool, met behulp van de tunnelfactor, kan vrij bewerkelijk zijn. Daarnaast is jaarlijkse actualisatie van die gegevens, nodig vanwege de nieuwe set meteo-gegevens, GCN-kaarten en emissiefactoren, evenzo bewerkelijk. Bureau Monitoring werkt op dit moment aan een nieuwe technische procedure en een protocol voor gebruik van windtunnelresultaten. Deze maken het invoeren en actualiseren eenvoudiger en het wordt mogelijk om bestaande windtunnelonderzoeken meer gedetailleerd in de Monitoringstool in te voeren. Met de nieuwe procedure zal het gebruik van de tunnelfactor niet meer de enige manier zijn om windtunnelresultaten in de Monitoringstool te verwerken.

Een juiste opdracht/vraagstelling in het windtunnelonderzoek is van belang om gebruik te kunnen maken van de genoemde procedure en protocol. Wij verzoeken u daarom contact op te nemen met de helpdesk van InfoMil als u een windtunnelonderzoek:

- wilt laten uitvoeren, of

- in uitvoering heeft, of

- de resultaten van een al uitgevoerd windtunnelonderzoek wilt gebruiken in de monitoring van het NSL.

Wij kunnen u advies geven over de vraagstelling in de opdracht voor het windtunnelonderzoek. Daarnaast kunnen wij u informeren over de details van genoemde procedure en protocol.