Startbrief

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 5 februari 2013.

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de planning voor de Monitoringsronde 2013. Wij adviseren u tijdig te starten met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de Monitoringsronde 2013 en met de actualisatie van verkeersgegevens en invoerbestanden. De informatie in deze brief kan u daarbij helpen.

Planning Monitoringsronde 2013

planning monitoringsronde 2013
Wanneer Monitoringsproces
1 maart De Monitoringstool 2013 wordt opengesteld. Hierdoor is het mogelijk om:
- bestanden met verkeersgegevens te importeren;
- bestanden met gegevens van maatregelgebieden te importeren;
- informatie in de voortgangsformulieren te actualiseren;
- verkeersgegevens via de kaart te wijzigen.
27 maart Werksessie Monitoringstool
1 april Streefdatum oplevering NSL-Rekentool 2013 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie en nieuwe emissiefactoren)
15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
1 juli Rekenresultaten Monitoring NSL 2013 beschikbaar

Taken Monitoring voor NSL partners
Uw taak voor de Monitoring NSL 2013 betreft:
1. het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen;
2. de actualisatie van de verkeersgegevens.

U kunt al starten met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de monitoringsronde 2013. Het gaat daarbij om de gegevens over het afgelopen jaar (2012) en voor de zichtjaren 2015 en 2020.
De aangeleverde gegevens over 2012 vormen de basis van de verplichte nationale rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie.

In hoofdstuk 3 van de Handleiding Monitoring NSL staat wat de taken van de NSL partners zijn. Schema 3.4.1 laat u zien wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren. In schema 3.4.2 wordt toegelicht wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren.

1. Voortgangsformulieren projecten en maatregelen
De actualisatie van de voortgangsformulieren voor projecten en maatregelen moet leiden tot:

  • inzicht in de uitvoering van projecten en maatregelen, en
  • het verzamelen van informatie ten behoeve van de actualisatie van verkeersgegevens.

Inzicht in uitvoering projecten en maatregelen
Voor ieder project en iedere maatregel in de Monitoringstool dient u de huidige stand van zaken te inventariseren. Ook als de situatie gelijk is aan vorig jaar, is dat relevante informatie. Besteed daarbij aandacht aan de verwerking en onderbouwing van het (verkeers-)effect van betreffend(e) maatregel of project in de verkeersgegevens. In het accordeerscherm wordt om deze informatie gevraagd.
De voortgang van projecten en maatregelen kunt u vanaf 1 maart bijwerken in de Monitoringstool.
Wij raden u aan om al eerder dan 1 maart te beginnen met het verzamelen van de benodigde informatie.

Informatie ten behoeve van actualisatie verkeersgegevens
De actuele stand van zaken bij maatregelen en projecten is ook nodig om de verkeersgegevens goed te kunnen actualiseren. Wij willen benadrukken dat het erg belangrijk is om deze informatie tijdig te verzamelen en ter beschikking te stellen aan diegene binnen uw organisatie die de verkeersgegevens actualiseert.

In hoofdstuk 7 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u uitleg over de actualisatie van de voortgangsformulieren.

2. Verkeersgegevens
U kunt ook al starten met de actualisatie van de verkeersgegevens. Daarbij moet de afweging worden gemaakt of de verkeerscijfers nog bruikbaar zijn of dat deze aangepast moeten worden door nieuwe relevante prognoses of tellingen. De geëxporteerde bestanden uit de Monitoringsronde 2012 kunt u daarbij als uitgangspunt gebruiken. In combinatie met de bijgewerkte voortgangsformulieren beschikt u nu over de benodigde informatie voor de actualisatie.

Het bestandsformaat van het wegvakken- en het rekenpuntenbestand wordt op dit moment nog gewijzigd. Er worden kolommen toegevoegd voor dynamisch 130 km/u rijden en het plaatsen van opmerkingen. Wegvak- en rekenpuntenbestanden die u nu exporteert uit de Monitoringstool 2012 kunt u vanaf 1 maart importeren in de Monitoringstool 2013. In paragraaf 5.4 van de Handleiding Monitoring NSL is aangegeven hoe u de bestanden kunt exporteren.

Maatregelgebieden
Zoals in het nieuwsbericht van 29 januari 2013 al is aangegeven, is het voor de Monitoringsronde 2013 mogelijk om maatregelgebieden (elektrisch rijden, milieuzones en groen aanbesteden openbaar vervoer) te actualiseren door middel van gegevensbestanden. Alle andere effecten van maatregelen kunt u verwerken in de verkeersgegevens en wegkenmerken.

Extra aandachtspunten Monitoringsronde 2013
Er zijn een aantal punten waar wij uw speciale aandacht voor willen vragen. Ten eerste willen wij u vragen extra zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen aan de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na actualisatie wederom te controleren of het importeren van de gegevens juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In hoofdstuk 12 van de Handleiding Monitoring NSL is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. Dat is nu nog onvoldoende het geval. Het is gewenst dat hier meer aandacht aan wordt besteed, zodat het draagvlak voor de monitoring wordt versterkt. In paragraaf 6.1 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Als laatste willen wij u vragen om tijdig belangrijke zaken af te stemmen met wegbeheerders in uw directe omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld het afstemmen van verkeersintensiteiten op gezamenlijke kruisingen van wegen, het verstrekken van informatie over wijzigingen in uw eigen gegevens die gevolgen kunnen hebben voor anderen, en het indienen van wijzigingsverzoeken aan andere wegbeheerders. Door tijdig af te stemmen blijft er voldoende tijd over voor de betrokken wegbeheerders om eventueel actie te ondernemen.

Account voor de Monitoringstool
Bij de openstelling van de nieuwe Monitoringsronde zullen wijzigingsrechten worden toegekend aan de accounts die bij sluiting van de Monitoringsronde 2012 actief waren.
Wij willen u verzoeken om te controleren of alle contactgegevens in uw account nog juist zijn. Indien er gegevens gewijzigd zijn, verzoeken wij u om een nieuw inlogaccount aan te vragen. In paragraaf 5.2 van de Handleiding Monitoring NSL is beschreven hoe u een nieuw account aanvraagt. In het veld ‘wensen' kunt u onder vermelding van uw (oude) gebruikersnaam aangeven dat uw oude account verwijdert kan worden.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Tevens vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.

Op 27 maart organiseren wij een werksessie om u te ondersteunen bij het actualiseren van uw gegevens in de Monitoringstool. Vanaf april zal een telefonische helpdesk beschikbaar zijn voor uw vragen. U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de openstelling van de Monitoringstool 2013 en de ondersteuning daarbij.