Nieuwe monitoringsronde NSL in 2016

Dit is het bericht van 19 november 2015.

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Nieuwe Monitoringsronde NSL in 2016

Vele gemeenten, waaronder de uwe, hebben in de afgelopen 3 monitoringsrondes van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vrijstelling gekregen voor het actualiseren van de wegverkeergegevens in de Monitoringstool. In de bijlage (docx, 29 kB) zijn opgenomen de 143 vrijgestelde gemeenten voor Monitoringsronde 2015.

Graag vragen wij uw aandacht voor 2 onderwerpen:
- geen vrijgestelde gemeenten aankomende monitoringsronde 2016
- vernieuwen van contactgegevens gemeente of omgevingsdienst

Geen vrijstelling meer
De aankomende monitoringsronde gaat er gerapporteerd worden over het jaar 2015 om te kijken of Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2). In 2009 heeft Nederland 'derogatie' gekregen van de EU. Dat betekent dat de termijn om de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen is verlengd. De grenswaarden voor NO2 gelden sinds 2015 (in plaats van 2010).

In het NSL is afgesproken dat in monitoringsronde 2016 alle gemeenten hun invoergegevens over wegen controleren en zonodig actualiseren. U kunt hierbij denken aan ligging van toetspunten, verkeersintensiteit en bomenfactor. Dit betekent dat er geen vrijstellingen van actualisatie meer zijn voor wegverkeergegevens en dat ook uw gemeente aan de slag moet. Het gaat in dit nieuwsbericht niet over het aparte monitoringstraject van de veehouderijen in het NSL.

Acties voor gemeente
Een eerste stap voor de gemeente is het inventariseren of een actualisatie van wegverkeersgegevens nodig is. Dit kan een grote actualisatie zijn (bijvoorbeeld een nieuw verkeersmodel toepassen) of een kleine (bijvoorbeeld enkele rekenpunten aanpassen). Bekijk in deze fase uw huidige invoer nog eens goed met de kaart van de Monitoringstool om eventuele fouten op te sporen. Voor meer informatie is een handleiding te vinden op de website van InfoMil. Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met de Helpdesk.

Eindverantwoordelijkheid
U bent eindverantwoordelijk als gemeente voor uw gegevens in de monitoringstool.
Door de komst van een omgevingsdienst naast de gemeente zijn er mogelijk taken op het gebied van luchtkwaliteit verschoven. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door middel van de nieuwsberichten.

Contactgegevens
Bureau Monitoring wil het adressenbestand met contactgegevens bijwerken om uw gemeente te kunnen informeren over de komende monitoringsronde. In het verleden heeft u onder dit emailadres bij ons bekend gestaan als contactpersoon voor uw gemeente. Wij vragen u om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 december te bevestigen of deze gegevens nog correct zijn. Als er een ander contactpersoon is voor het NSL, dan ontvangen wij graag de nieuwe gegevens.

Informatie
Sinds 19 oktober 2015 is de website van InfoMil veranderd van structuur. Op de website van InfoMil vindt u informatie over luchtkwaliteit en het NSL. Ook vindt u hier de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan de helpdesk van InfoMil.