Openstelling Monitoringstool 2015

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 5 maart 2015.

De Monitoringstool 2015 is op 5 maart 2015 opengesteld op www.nsl-monitoring.nl. U kunt nu achter de inlog:

 • bestanden met verkeersgegevens importeren;
 • informatie in de voortgangsformulieren actualiseren;
 • bestanden met gegevens van maatregelgebieden en correctievelden importeren;
 • verkeersgegevens via de kaart wijzigen.

Taken Monitoring voor NSL partners

In hoofdstuk 3 van de Handleiding Monitoring NSL zijn de taken van de NSL partners beschreven. Schema 3.4.1 laat u zien wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren dient te actualiseren. In schema 3.4.2 staat wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens dient te actualiseren. We nodigen u nadrukkelijk uit om de beide schema’s te bekijken of (uitgebreide) actualisatie in uw situatie nodig is.

Uw taak voor de Monitoring NSL 2015 betreft:

 1. Het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen.
 2. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het afgelopen jaar (2014) en voor de zichtjaren 2015 en 2020. Het actualiseren van de verkeersgegevens voor het zichtjaar 2030 is gewenst maar niet verplicht.
 3. Het accorderen van gegevens en een (verwijzing naar een) onderbouwing toevoegen.

Wijzigingen in de Monitoringstool 2015

Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen in de Monitoringstool doorgevoerd. Belangrijkste al doorgevoerde aanpassingen zijn:

 • uitbreiding van de functionaliteiten in de Kaart om wegvakken en rekenpunten te bewerken.
 • toevoeging van de mogelijkheid om foutmeldingen in de invoerbestanden zichtbaar maken in de Kaart.
 • verbeterde weergave van wegkenmerken in de Kaart.

Belangrijkste aanpassingen die in maart beschikbaar komen:

 • de mogelijkheid om een shape-bestand te exporteren met daarin de gevonden fouten bij de validatie van de invoerbestanden. Als csv was dat bestand al langer beschikbaar.
 • voortgangsformulieren: status (wel/niet geaccordeerd) beter zichtbaar onder ‘Actualiseren’ + mogelijkheid om de formulieren individueel als PDF te exporteren.
 • diverse aanpassingen in het veehouderijendeel van de Monitoringstool, daarover worden de veehouderij-contactpersonen later geïnformeerd.

De wijzigingen hebben met name invloed op het gebruikersgemak. Voor een aantal van deze punten wordt de beschrijving van de werkwijze aangepast in de Handleiding Monitoring NSL en de Handleiding Kaart Monitoring NSL. U ontvangt bericht van ons zodra de handleidingen zijn aangepast. In de handleiding van de NSL Rekentool zijn de extra mogelijkheden die de Kaart biedt voor het actualiseren van gegevens al beschreven. De handleiding van de Rekentool is web-based gemaakt. De handleiding is nu onderdeel van de InfoMil website.

Aandachtspunt kolommen in de MT:

Invoerbestanden voor de Monitoringstool bevatten naast verplichte kolommen een aantal niet-verplichte kolommen (bijv. ‘a_rand’, ‘a_gevel’, ‘bebdicht’) . Het kan voorkomen dat de informatie in de niet-verplichte kolommen verouderd is of zelfs achterhaald. Als dit voor uw jurisdictie het geval is wordt u verzocht om deze kolommen in de huidige actualisatieperiode te "actualiseren” door ze leeg te importeren in de Monitoringstool. Hiermee voorkomt u dat achterhaalde data door andere gebruikers foutief toegepast kan worden. Dit blijkt helaas in de praktijk al te zijn voorgekomen.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanvragen bij ‘account registreren’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘wachtwoord vergeten?’.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Gedurende de openstelling van de Monitoringstool zal deze om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Wijzigings- en accorderingsrechten

Het aanvragen of wijzigen van rechten is mogelijk via www.nsl-monitoring.nl (Inloggen/‘Mijn account’). Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens. Gewoonlijk binnen één werkdag nadat u het verzoek heeft ingediend wordt u per e-mail geïnformeerd over de eventuele toekenning van de rechten.

Het is mogelijk om accorderingsrechten per onderdeel te verkrijgen (verkeersgegevens, veehouderijgegevens en voortgangsformulieren projecten + maatregelen). Één account kan voor meerdere onderdelen accorderingsrechten hebben, ook voor meerdere jurisdicties. Per onderdeel van een jurisdictie kan slechts één account accorderingsrechten hebben.

Wijzigings- en accorderingsrechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 29 januari 2015). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd. Dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering opdracht gebruikt.

Controleren, onderbouwen en accorderen

Wij vragen u zorg te besteden aan de kwaliteit van uw invoergegevens. Fouten in de invoer kunnen twijfel oproepen over de betrouwbaarheid van de NSL-monitoring. U kunt de invoer controleren door de gegevens in de kaart NSL te bekijken of door een export van de gegevens te maken en deze te controleren op inconsistenties en onjuistheden. Het is verstandig om na het importeren van gegevens altijd te controleren of de verwerking van de gegevens door de Monitoringstool juist is verlopen en of de gegevens juist en consistent zijn. In hoofdstuk 12 van de Handleiding Monitoring NSL, versie 2014 is beschreven hoe u de invoergegevens kunt controleren.

Ook de onderbouwing van de geactualiseerde gegevens is een aandachtspunt. Een goede, openbaar (online) beschikbare onderbouwing maakt de invoer transparant. In paragraaf 6.1 van de Handleiding Monitoring NSL, versie 2014 vindt u een toelichting op het onderbouwen van de invoergegevens.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen. Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de gegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Monitoringsronde 2015

Planning 2015

 • 05 maart: De Monitoringstool 2015 is opengesteld
 • 10 april: Streefdatum oplevering NSL-Rekentool 2015 (inclusief nieuwe achtergrondconcentratie en nieuwe emissiefactoren)
 • 22 mei: Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
 • 01 juli: Rekenresultaten Monitoring NSL 2015 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.