Rekenresultaten monitoringsronde 2015 beschikbaar

In 2015 vindt voor het zesde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 6 juli 2015.

Op donderdag 2 juli zijn de rekenresultaten van de monitoringsronde voor verkeer beschikbaar gekomen voor overheden. De Rekentool 2015 is vanaf deze datum voor iedereen beschikbaar. 
Rekentool 2015
U kunt vanaf nu zonder inloggegevens rekenen met de achtergrondconcentraties en emissiefactoren die het Ministerie van IenM in maart 2015 heeft vastgesteld. De voorgaande versies van de Rekentool blijven ook beschikbaar op de site van www.nsl-monitoring.nl. 
Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar
Achter de inlog vindt u de rekenresultaten van de monitoringsronde 2015, die op 1 juli 2015 zijn gepresenteerd in de Overleggroep Monitoring NSL.
De concentratieberekeningen zijn verricht op basis van de door overheden aangeleverde en gecontroleerde invoergegevens. De rekenkundige validatie van de rekenresultaten voor de jaren 2014, 2015 en 2020 is afgerond. Hierbij zijn geen onverklaarbare significante systematische verschillen tussen berekeningen met de Monitoringstool en het eigen model van het RIVM gevonden. De resultaten van de concentratieberekeningen zijn vanaf vandaag beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. Bij de kaart is een handleiding beschikbaar. 
 Analyse rekenresultaten
Op nationaal niveau hebben de voorlopige analyses een lichte toename laten zien in de overschrijdingen voor het prognosejaar 2015. Langs 12,5 km van de Nederlandse wegen wordt in 2015 een overschrijding verwacht van de grenswaarde voor NO2. Voor PM10 gaat het om overschrijdingen langs 10,1 km weg in 2015, dit is exclusief de overschrijdingen bij veehouderijen die in een apart traject berekend worden.
Met de resultaten van de monitoring kan de NSL-coördinator een analyse maken van de stand van zaken: Is er sprake van overschrijdingen, gaat het om nieuwe of hardnekkige oude overschrijdingen, die om nieuwe maatregelen vragen? Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit nadat de gegevens openbaar zijn geworden. Mocht u tijdens het bekijken van de resultaten op belangrijke onvolkomenheden stuiten dan kunt u deze melden bij de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil
Net als vorig jaar is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over de lokale invoer. Voorbeelden van lokale opmerkingen vindt u in bijlage 6 van de rapportage over 2014. Een eventuele tekst met een toelichting kunt u tot uiterlijk 10 september 2015 doorgeven aan de Helpdesk.

Planning
De actuele planning is:

  • medio augustus 2015: Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar
  • medio november 2015: Definitieve versie Monitoringsrapportage

Vragen over de monitoring en de Monitoringstool
Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL en de handleiding van de Monitoringstool. 
Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.