Brief opzet en planning monitoring veehouderijen in 2013

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van agrarische bedrijven in het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit bericht is op 15 februari 2013 verzonden naar de gemeenten die deelnemen aan de monitoringsronde voor agrarische bedrijven in 2013.

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de planning en werkwijze met betrekking tot de NSL-monitoring van veehouderijen in 2013. De werkwijze is gewijzigd ten opzichte van 2012.

De belangrijkste wijziging is dat er dit jaar geen Excel-tabellen met invoerbestanden heen en weer gemaild worden. In plaats daarvan kunt u voor het actualiseren van de gegevens gebruik maken van de website van de Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl/). De gegevens, zoals door u aangeleverd in 2012, worden beschikbaar gesteld via een formulier op de website van de Monitoringstool. Naar verwachting wordt de website hiervoor vanaf 2 april opengesteld. De voortgangsformulieren voor het monitoren van de voortgang van de (bron)maatregelen, worden nog wel per e-mail gecommuniceerd.

Wij adviseren u tijdig te starten met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de Monitoringsronde 2013. De informatie in deze nieuwsbrief kan u daarbij helpen.

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2013

De volgende planning wordt gehanteerd.

  • 27 maart Informatiebijeenkomst over de NSL-monitoring voor veehouderijen in 2013.
  • 2 april De Monitoringstool 2013 wordt opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen. Het is dit jaar vanaf 2 april mogelijk om via de Monitoringstool gegevens te wijzigen.
  • 15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk.
  • 1 juli Concept-rekenresultaten monitoring NSL 2013 beschikbaar.

Toelichting op de monitoringstaken voor de NSL partners

Voor de monitoring is een categorie-indeling gemaakt in gemeenten. Per categorie worden bepaalde acties gevraagd. Uw gemeente is ingedeeld in categorie A of B. Zie onderstaande paragraaf over de categorie-indeling van gemeenten.

Actualisatie veehouderijgegevens (categorie A en B)

De gegevens in het formulier op de Monitoringstool 2013 zijn een exacte kopie van de gegevens zoals door u aangeleverd in 2012. U dient na te gaan of de gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de vergunning of melding.

U heeft de mogelijkheid om door middel van het formulier:

  • Aan te geven of een ‘te beschermen object' op een inrichting ligt of buiten een inrichtingsgrens valt. In het kader van het NSL wordt op ieder ‘te beschermen object' de luchtkwaliteit berekend en gerapporteerd, maar juridisch gezien hoeft op de locaties binnen de inrichtingsgrens niet getoetst te worden.
  • De (vergunning/melding)gegevens en toetspunten (‘te beschermen objecten') die zijn gebruikt in de berekeningen in de NSL Monitoringsronde 2012 te controleren en, als dat nodig is , te corrigeren en of te actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
  • De gegevens, als dat nodig is , aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en toetspunten die niet zijn meegenomen in de NSL Monitoringsronde 2012 en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.

Begin april kunnen de invoergegevens voor veehouderijen worden aangepast via de website www.nsl-monitoring.nl.

Stand van zaken uitvoering maatregelen (categorie B-gemeenten)

Middels een voortgangsformulier wordt aan de gemeenten behorende tot categorie B verzocht om voor alle veehouderijen met een overschrijding op basis van de resultaten van de NSL Monitoringsronde 2012, aan te geven, wat de stand van zaken is met het treffen van de maatregelen ten behoeve van de reductie van fijnstof. Hiervoor wordt per bevoegd gezag een formulier ingevuld. Dit deel van de monitoring verloopt (nog) niet via de Monitoringstool.

Het voortgangsformulier voor de maatregelen wordt begin april per e-mail aan u verzonden.

Categorie indeling gemeenten

De categorie indeling in gemeenten is als volgt:

  1. Gemeenten met één of meer veehouderijen die zijn onderzocht in de NSL Monitoringsronde 2012 en waar geen sprake (meer) is van een grenswaarde overschrijding. Van deze gemeenten wordt verwacht dat ze de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens controleren en als dat nodig is actualiseren. Ook kunnen nieuwe, nog niet eerder onderzochte, veehouderijen, die een risico hebben op overschrijding van de grenswaarde, worden toegevoegd.
  2. Gemeenten met één of meer veehouderijen die zijn onderzocht in de NSL Monitoringsronde 2012 en waar nog steeds sprake is van een grenswaarde overschrijding. Van deze gemeenten wordt verwacht dat ze de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens controleren en als dat nodig is actualiseren. Ook kunnen nieuwe, nog niet eerder onderzochte, veehouderijen, die een risico hebben op overschrijding van de grenswaarde, worden toegevoegd.. Ook moeten voortgangsformulieren worden ingevuld waarop de stand van zaken in de uitvoering van maatregelen is aangeduid.
  3. Gemeenten met veehouderijen die niet zijn onderzocht in de NSL Monitoringsronde 2012, maar waar mogelijk wel veehouderijen met een (risico op) overschrijding zijn gelegen. Deze gemeenten kunnen op vrijwillige basis actuele (vergunning)gegevens voor deze veehouderijen aanleveren.