Controle invoergegevens veehouderijen in Monitoring NSL

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 2 april 2014.

Controle invoergegevens veehouderijen in monitoring NSL

Met deze nieuwsbrief willen wij benadrukken dat het belangrijk is om de veehouderijgegevens én de locatie en typering van de rekenpunten in de Monitoringstool 2014 te controleren.

Dit is van belang om drie redenen:

  • Om onderscheid te kunnen maken tussen toetspunten en rekenpunten is het nodig om te weten of een ‘te beschermen object' onderdeel is van een inrichting of niet.
  • De gegevens uit de Monitoringstool 2014 gaan mogelijk in 2015 over naar de Web-BVB data base.
  • De gebouwgegevens van de stal staan bij een aantal gemeenten niet goed in de Monitoringstool. In dat geval is de fijnstof verspreiding niet correct berekend.

Hieronder een verdere toelichting.

Aangeven type rekenpunt

In het NSL worden de concentraties fijnstof berekend op alle opgegeven te beschermen objecten (veelal woningen), de zogenoemde rekenpunten. Een deel van deze rekenpunten ligt op het terrein van een inrichting. Volgens de EU richtlijn luchtkwaliteit (richtlijn 2008/50/EG) hoeft geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats te vinden op het terrein van een inrichting. De Monitoringstool 2014 beschouwt voor veehouderijen alleen rekenpunten buiten het terrein van inrichtingen als toetspunten.

Voor de bepaling van het aantal toetspunten met een overschrijding is het daarom belangrijk dat duidelijk is of een rekenpunt op het terrein van een inrichting ligt of niet. Wij vragen u voor alle rekenpunten het veld "type rekenpunt" te controleren en als het nodig is aan te passen.
U kunt aangeven of het rekenpunt:

  • onderdeel is van een inrichting (opties: eigen bedrijfswoning of de bedrijfswoning van derden)
  • of geen onderdeel van een inrichting is (opties: burgerwoning of overig).

Meer informatie over de actualisatie van veehouderijgegevens staat in de Handleiding Monitoring NSL.

Mogelijke data overheveling van NSL Monitoringstool naar Web-BVB

Gemeenten en omgevingsdiensten vullen nu twee databases waarin veehouderij gegevens staan over de vergunde situatie. Dat zijn de NSL Monitoringstool en het Web BVB. Het is nog niet mogelijk om in de NSL Monitoringsronde 2014 al gebruik te maken van de gegevens in de Web BVB. Voornaamste reden is dat de invoergegevens veel van elkaar verschillen en de gebouwmodule in de Web BVB veelal nog niet gevuld is.

Het uitgangspunt is dat de NSL database de meest representatieve gegevens bevat. Naar verwachting worden de veehouderijgegevens van de Monitoringstool 2014 in 2015 overgeheveld naar de Web BVB. Daarom is het dit jaar extra belangrijk om de juiste veehouderijgegevens op te nemen in de Monitoringstool. In de maand mei kunt u het plan van aanpak verwachten over dit traject.

Gegevens gebouwmodule

De fijnstofeffecten van de veehouderijen worden op de rekenlocaties bepaald met het ISL3a model. In dit model zit ook een gebouwmodule; deze module berekent het effect van het gebouw op de emissiepluim van de bijbehorende bron. Uit de huidige dataset in de NSL Monitoringstool blijkt dat in ongeveer 10% van de gevallen de emissiebron zich in het gebouw zelf bevindt. Dit leidt tot onvolkomenheden in de berekening. Dergelijke invoer kan alleen correct zijn als het gaat om een open stalwand. De KEMA zal hoogstwaarschijnlijk vanaf dit jaar een controleslag inbouwen in het ISL3a model om dit soort invoer (bronnen in een gebouw) af te vangen. Aan u het verzoek om de locaties van de bronnen en gebouwen zorgvuldig te controleren en waar nodig aan te passen; foutieve invoer kan er namelijk toe leiden dat de fijnstofberekening voor die bron niet kan worden uitgevoerd.
De parameters die nodig zijn, betreffen het gebouw waar de bron (het emissiepunt) zich bevindt.

Het is van belang dat u de volgende gebouwgegevens goed invult:

  • X- en Y-Coördinaten van het zwaartepunt van het gebouw
  • Lengte van het gebouw in meters
  • Breedte van het gebouw in meters
  • Hoogte van het gebouw in meters
  • Oriëntatie lengteas: is de hoek in graden gemeten tussen de lange zijde en de x-as

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Vanaf 1 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de Monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.

Subsidie voor fijnstofmaatregelen 7 april 2014 open

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die maatregelen treffen om de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf te verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen 2014 is van 7 april 2014 tot en met 2 mei 2014. Meer informatie over deze subsidie staat op https://mijn.rvo.nl/fijnstofmaatregelen-2014.