Monitoring Veehouderijen NSL in 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 10 februari 2014

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de planning en werkwijze met betrekking tot de NSL-monitoring van veehouderijen in 2014.

Ook dit jaar kunt u voor het actualiseren van de veehouderij gegevens op basis van de vergunde situatie gebruik maken van de website van de Monitoringstool (http://www.nsl-monitoring.nl/). De gegevens, zoals bekend in de monitoring 2013, komen beschikbaar via de website van de Monitoringstool. De planning van openstelling van het onderdeel veehouderijen is 17 maart.

Voor het monitoren van de voortgang van de aanpak van de overschrijdingen bij veehouderijen ontvangt u in april een formulier waarop u de voortgang kunt aangeven.

Het actualiseren van de gegevens is alleen nodig in het geval er sprake is van een wijziging in uw vergunning/melding en/of in het geval dat u correcties wilt uitvoeren op de huidige set aan data.

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2014

De volgende planning wordt gehanteerd.

  • 17 maart Openstelling Monitoringstool 2014 voor de actualisatie van veehouderijgegevens.
  • 31 maart Werksessie over de NSL-monitoring voor veehouderijen.
  • 15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk.
  • 15 augustus Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2014 beschikbaar.

Toelichting op de monitoringstaken voor veehouderijen

Actualiseren en Accorderen veehouderijgegevens

De gegevens in de Monitoringstool 2014 zijn een exacte kopie van de gegevens zoals door u zijn verwerkt in 2013 (of aangeleverd in eerdere jaren). U dient na te gaan of de gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de vergunning of melding. Een middel dat hierbij kan helpen is de exportfunctie. Op de InfoMil site staat de handleiding monitoring NSL waarin de exportfunctie is opgenomen.

U heeft de mogelijkheid om:

  • De (vergunning/melding)gegevens en rekenpunten (‘te beschermen objecten') indien nodig, te corrigeren en of te actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
  • Aan te geven of een ‘te beschermen object' op een inrichting ligt of buiten een inrichtingsgrens valt. In het kader van het NSL wordt op ieder ‘te beschermen object' de luchtkwaliteit berekend en gerapporteerd, echter juridisch gezien hoeft op de locaties binnen de inrichtingsgrens niet getoetst te worden.
  • De gegevens, indien nodig, aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenpunten waar sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofstorm.
  • Toelichting dat het voor het eerst mogelijk is een onderbouwing toe te voegen en de gegevens te accorderen.

Stand van zaken aanpak overschrijdingen

Gemeenten met één of meer veehouderijen die, uitgaande van de resultaten van de NSL Monitoringsronde 2013, bijdragen aan overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof, ontvangen in april een voortgangsformulier. Op dit formulier kunnen gemeenten aangeven wat de stand van zaken is in de aanpak van de overschrijdingen.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende monitoringsronde weer ondersteunen bij de actualisatie van de gegevens. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Daarnaast kunt u uw vragen ook stellen via e-mail aan de helpdesk van InfoMil.

Op 31 maart organiseren wij een werksessie om de werkwijze rond de monitoring veehouderijen toe te lichten. Daarbij wordt ook ingegaan op de aanpak van de knelpunten bij veehouderijen en enkele veelgestelde vragen. Zet deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt binnenkort een uitnodiging.