Informatie aanzetten met het filter

In de rechter kolom van kaart staat het filter. Hier kunt u kiezen welke informatie uit de Monitoringstool op de kaart getoond wordt. Er zijn de volgende mogelijkheden:

Modus

Filter

Menu Modus

Modus kaart

Boven in die balk bevindt zich het menu Modus. Deze staat standaard op ‘Monitoring NSL’ als u de kaart benadert via ‘Kaart NSL’ in de blauwe bovenbalk. De optie ‘NSL Rekentool’ gebruikt u als u een rekentaak heeft gestart en u wilt de kaart gebruiken voor het bekijken of bewerken van uw taak in de Rekentool. Ingelogde gebruikers kunnen opgeslagen taken uit de Rekentool via dit menu benaderen. Niet ingelogde gebruikers hebben de melding uit de e-mail nodig om een taak uit de Rekentool te openen.

Menu Filter

Filter

In de rechterkant van het scherm bevindt zich ook het menu ‘Filter’. Daarmee kunt u instellen welke kenmerken u wilt zien in de kaart.

In het filter kunt u verschillende typen gegevens selecteren door deze aan te vinken. Bij de meeste typen gegevens kunt u vervolgens ook kiezen voor meerdere legenda's. Het menu waarmee u deze keuze kunt maken, verschijnt zodra u het onderdeel heeft aangevinkt.

Selecteren monitoringsronde

De kaart opent standaard in de laatste monitoringsronde waarvoor alle gegevens publiekelijk beschikbaar zijn. Door op het pijltje rechts in de balk te klikken, opent het keuzemenu. Er zijn kaarten beschikbaar vanaf de monitoringsronde NSL 2010.

Selecteer monitoringsronde

Selecteren jaar

Per monitoringsronde zijn kaarten beschikbaar van het afgelopen jaar. Dat is het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de monitoringsronde heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er per monitoringsronde kaarten zichtbaar voor de zichtjaren 2015 en 2020. Vanaf monitoringsronde 2014 is ook zichtjaar 2030 toegevoegd. Voor het jaar 2020 en 2030 geldt voor overheden geen verplichting om gegevens in te voeren.

U selecteert het jaar dat u wilt bekijken door onder ‘Jaar’ op het pijltje rechts in de balk te klikken, waardoor het keuzemenu opent. Vervolgens selecteert u het jaar van uw keuze.

Selecteer jaar

Selecteren op jurisdictie

In het filter kunt u in zoomen op een jurisdictie door de desbetreffende gemeente te selecteren. Door op het pijltje rechts in de balk te klikken(achter ‘Kies jurisdictie’) ziet u de lijst waarin alle jurisdicties staan.

Als u de eerste letter van uw keuze intikt, dan springt het beeld naar het juiste deel van de lijst. Door op de jurisdictie van uw keuze te klikken, zoomt de kaart automatisch in op deze gemeente.

Kies jurisdictie

Tip: U kunt ook inzoomen met de zoombalk aan de linkerkant in de kaart of met het ‘wieltje’ van uw muis. Zie hiervoor de informatie onder 'bewegen in de kaart'.

Tonen kaartlagen

De kaart NSL toont standaard als ondergrond de ‘topografische kaart’. Deze bevat alle ruimtelijke structuren, zoals wegen, water, spoorlijnen, gebouwen, etc.

Daaroverheen kunt u verschillende andere kaartlagen plaatsen of zichtbaar maken door deze aan te vinken in het filter:

Toon gegevens

Alle kenmerken van de verschillende zichtjaren en verschillende monitoringsrondes kunt u in de kaart bekijken. Als u een nieuwe kaart opent binnen dezelfde monitoringsronde, maar voor een ander jaar dan hoeft u de verschillende kenmerken niet opnieuw aan te vinken of te selecteren. De Monitoringstool gebruikt voor dit nieuwe zichtjaar dezelfde selectie als voor de oude kaart. Als u een andere monitoringsronde selecteert, dan moet u de verschillende kenmerken die u in de kaart wilt zien opnieuw aanvinken.

Tonen rekenresultaten

Door ‘Rekenpunten tonen’ in het filter aan te vinken, worden de rekenpunten voor de geselecteerde monitoringsronde en het geselecteerde zichtjaar getoond in de kaart.

Bij het openen van het Rekenpunten-menu krijgt u een extra keuze te zien: 'alleen toetspunten'. Toetspunten zijn rekenpunten die op een locatie liggen waarop aan de Europese normen voor luchtkwaliteit moet worden voldaan. Als een rekenpunt geen toetspunt is, dan ligt deze op een locatie waarop volgens de regels geen toetsing noodzakelijk is. In de eigenschappen van het rekenpunt staat aangegeven waarom het rekenpunt van toetsing uitgesloten is.

alleen toetspunten tonen


Door op het pijltje te klikken onder ‘Rekenpunten kenmerk’ kunt u aangeven welke kenmerken u van de rekenpunten in de kaart wilt zien.U kunt kiezen tussen een aantal concentraties:

Kies stofweergave

De PM10-concentraties en overschrijdingsdagen worden getoond zonder de effecten van veehouderijen. De veehouderijen zijn wel in de achtergrondconcentraties meegenomen. De weergegeven PM10-concentraties en overschrijdingsdagen in de kaart zijn ook niet gecorrigeerd met de zogenoemde zeezoutcorrectie.

Voor EC (elementair koolstof) geldt dat deze concentraties in de Monitoringsrondes tot en met 2014 niet berekend zijn. U kunt deze concentratie wel berekenen met de Rekentool (vanaf versie 2014).

Afhankelijk van uw keuze is in de kaart de berekende concentratie of het aantal overschrijdingsdagen te zien door middel van gekleurde bolletjes.

De concentraties of het aantal overschrijdingsdagen van de gekozen stof zijn in klassen getoond met verschillende kleuren rekenpunten. Eerst kiest u het kenmerk (welke stof en norm) dat u wilt zien. Vervolgens kunt u ook instellen welke klassen u wel en niet wilt laten tonen op de kaart. Als u een klasse niet wilt zien, dan zet u het vinkje achter deze klasse uit.

Tonen invoergegevens - wegvakken

Door achter ‘Wegvakken tonen’ op het vakje te klikken, worden alle wegvakken in de kaart getoond. Onder ‘Wegkenmerk’ kunt u kiezen welk kenmerk van de weg zichtbaar wordt. U kunt deze verschillende kenmerken selecteren door op het pijltje te klikken rechts in de balk onder ‘Wegkenmerk’ waardoor het keuzemenu opent. Het keuzemenu bevat de volgende opties:

Kies wegenweergave

  • De intensiteit van licht-, middel-, zwaar-, bus- en totaalverkeer betreft de gemiddelde intensiteit per etmaal per weekdag.
  • De stagnatiefactor licht-, middel-, zwaar-, en busverkeer toont de etmaalgemiddelde fractie van het verkeer dat te maken heeft met filevorming. Dit kan het gevolg van de wachtrij voor een verkeerslicht zijn, maar file vindt soms ook ook midden op de snelweg plaats.
  • De wegtypering is uitgesplitst in binnenstedelijke wegen, buitenstedelijke wegen, snelwegen en snelwegen met strikte handhaving. De verdere onderverdeling van wegtypen voor binnenstedelijke wegen staat onder de overdrachtslijnen weergegeven.
  • De optie wegbeheerder toont of een weg onder de bevoegdheid valt van een gemeente, provincie of rijksoverheid.
  • Het snelheidsprofiel laat zien hoe de doorstroming van het stadsverkeer is.

Tonen invoergegevens - overdrachtslijnen

Een SRM1- berekeningen toont de concentraties langs een weg in een stedelijke omgeving.

Om bij een rekenpunt de concentratiebijdrage van een SRM1-weg te kunnen berekenen, moet de Monitoringstool weten welke weg bij het rekenpunt hoort. De koppeling tussen het rekenpunt en een wegvak heet de 'overdrachtslijn'. Een rekenpunt kan meerdere overdrachtslijnen hebben, bijvoorbeeld als de weg een brede middenberm heeft.

De overdrachtslijn bevat informatie over de ruimte die beschikbaar is voor het verdunnen van de uitgestoten stoffen. Als de stoffen tussen bomen en gebouwen blijven hangen, dan leidt dat tot hogere concentraties op het rekenpunt.

SRM2-wegen (buitenstedelijke wegen) hebben invloed op alle rekenpunten binnen 5 km van het wegvak. Rekenpunten hebben daarom geen overdrachtslijnen naar SRM2-wegen nodig.

De overdrachtslijnen worden alleen in de kaart weergegeven als u voldoende ver bent ingezoomd. U zoomt daarvoor in tot minimaal het twee na bovenste niveau (de schaalbalk staat dan op 100m/200ft).  Als u niet ver genoeg bent ingezoomd, krijgt u een melding te zien dat de overdrachtslijnen niet getoond kunnen worden.

Door op het pijltje te klikken rechts in de balk onder ‘overdrachtskenmerk’ opent u het keuzemenu. Daarna klikt u op het kenmerk dat u wilt zien. Dit kenmerk van de overdrachtslijnen wordt vervolgens in de kaart getoond door middel van verschillende kleuren per overdrachtslijn. Bij het tonen van overdrachtslijnen in de kaart, kunt u een keuze maken uit het kenmerk wegtype of bomenfactor.

kies overdracht weergave

Tonen maatregelen in de kaart

Door een vinkje te zetten achter ‘maatregelen’, worden verschillende maatregelgebieden zichtbaar in de kaart. Sommige maatregelgebieden zijn groter dan een een gemeente.

Er zijn drie verschillende typen maatregelen. De drie soorten maatregelen hebben in de kaart elk een eigen kleur. Voor bepaalde locaties geldt dat daar verschillende maatregelen van kracht zijn. Dit is zichtbaar in de kaart doordat de kleuren/gebieden over elkaar heen zijn gelegd. Als u het gebied van één bepaalde maatregel wilt zien, dan helpt het om de andere twee maatregelen uit te vinken

kies maatregelen

Naast deze drie maatregelen zijn er nog veel meer maatregelen in het NSL opgenomen. De effecten van deze overige maatregelen kunnen overheden in de invoergegevens verwerken.

De drie maatregelgebieden hebben een effect op emissiefactoren.Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de emissiefactoren jaarlijks vast en publiceert deze rond 15 maart. Met de maatregelgebieden kan een lokale overheid de uitstoot per voertuig binnen een gebied aanpassen.

Tonen invloed veehouderijen op luchtkwaliteit per gemeente

Door een vinkje te zetten achter ‘Invloed veehouderijen op luchtkwaliteit per gemeente’ krijgt u informatie over veehouderijen te zien. Door middel van kleuren in de kaart is zichtbaar of er overschrijdingen van norm rond veehouderijen berekend zijn in die gemeente. De informatie is alleen beschikbaar voor het gepasseerd jaar.

Voor een aantal gemeenten is geen berekening gemaakt. Deze gemeenten hebben in de kaart een grijze kleur. Het betreft gemeenten waar zich geen veehouderijen bevinden die bijdragen aan een mogelijke overschrijding van de fijnstofnorm. Deze gemeenten zijn niet verplicht deel te nemen aan de NSL monitoring voor de veehouderijen. In die gemeenten is een lage achtergrondconcentratie èn hebben de veehouderijen een lage bronbijdrage.
toon veehouderijen

Correcties

Op een aantal locaties liggen correctievelden. Deze velden corrigeren de berekende concentraties als er betere gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld uit een windtunnelonderzoek.

NWB wegen

In kaart kunt u de wegen die zijn opgenomen in het NWB (Nationaal WegenBestand) zichtbaar maken door een vinkje te zetten achter ‘NWB wegen’.

Deze functie is vooral handig bij het bewerken van de invoer van de Monitoringstool of Rekentool.

toon nwb

Topografische kaart

Dit is de enige laag uit het filter die bij het opstarten al aan staat. U kunt de informatie uit beeld halen door het vinkje achter 'topografische kaart' weg te halen.