Exporteren rekenresultaten

Wilt u de rekenresultaten van de veehouderijen exporteren? Dan heeft u een inlogaccount met rechten voor de veehouderijen nodig. Op deze pagina leggen wij uit hoe u de rekenresultaten exporteert. De indeling van het bestand staat in de tabel.

Rekenresultaten veehouderij exporteren

De rekenresultaten van de veehouderijen kunt u exporteren. En bewaren op uw eigen computer.

Ga hiervoor naar de website van de monitoringstool. En log in in met uw inlogaccount. De rekenresultaten kunt u exporteren onder het menu 'Monitoring NSL' en 'Inzien en Exporteren'.

Klik op de knop 'Exporteren'. De monitoringstool start nu met het verzamelen van de gegevens. Dit gebeurt op de achtergrond.  De exporttaak vindt u terug in het menu 'Mijn taken'.

U hoeft niet te wachten tot de export klaar is. U kunt ondertussen andere taken uitvoeren of starten. Meer informatie op de pagina bestanden exporteren uit de monitoringstool.

Opbouw van de bestanden

Het bestand heeft een vaste indeling van kolommen. De kolomnaam en de betekenis van de kolom ziet u in de tabel.

De bestandsindeling staat ook in de spreadsheet bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool.

indeling rekenresultaten veehouderij
Kolomnaam Toelichting
jurisdictie_naam De naam van het bevoegd gezag
jurisdictie_id ID van het bevoegd gezag
veehouderij-adres Het adres van het bedrijf
veehouderij_id Het identificatienummer van de veehouderij
variant_id Kenmerk van de monitoringsronde
jaar Het jaar waarvoor de rekenresultaten gelden
stof Kenmerk van de stof (doorgaans PM10)
type berekening

Geeft aan hoe rekenpunten berekend zijn: enkel of geclusterd.
In een een geclusterde berekening zitten ook de omliggende veehouderijen als bron

rekenpunt_id Een unieke identificatie van een rekenpunt binnen het systeem van de NSL-monitoring
x- en y-coördinaat De locatie van het rekenpunt
type_rekenpunt Hier kan worden aangegeven of het rekenpunt ligt bij:
  • een burgerwoning
  • de eigen bedrijfswoning
  • de bedrijfswoning van derden
  • overig
  • plattelandswoning
som_emissie De som van emissie van de individuele bedrijven in kg/jaar
bronbijdrage De berekende bijdrage van de bron bij het rekenpunt, in μg/m3
concentratie_gcn De achtergrondconcentratie van GCN, in μg/m3
concentratie_totaal De totale concentratie PM10, in μg/m3
ovd_gcn Het aantal overschrijdingsdagen bij de achtergrondconcentratie
ovd_totaal Het totaal aan overschrijdingsdagen
ovd_correctie Dubbeltellingscorrectie voor de veehouderijbijdragen in de achtergrondwaarden op het aantal overschrijdingsdagen
ovd_totaal correct Is ovd_totaal minus ovd_correctie
zeezoutcorrectie_concentratie Waarde voor de zeezoutcorrectie op de jaargemiddeldeconcentratie op deze locatie
zeezoutcorrectie_ovd Waarde voor de zeezoutcorrectie op het aantal overschrijdingsdagen op deze locatie
dubbeltellingcorrectie Correctie van 'concentratie GCN' voor de bijdragen PM10 van veehouderijen
concentratie_totaal_correct Totale jaargemiddelde concentratie na correctie voor
dubbeltellingen
ovd_totaal_correct Totaal aantal overschrijdingsdagen na correctie voor
dubbeltellingen
geomet_wkt Coördinaten van het rekenpunt in WKT-notatie