Kenmerken van veehouderijen

De invoergegevens van veehouderijen zijn verdeeld in 5 groepen. De gegevens van een groep zet u in het formulier op de website van de monitoringstool. Op deze pagina laten wij de kenmerken per groep zien. De volgorde is hetzelfde als in de monitoringstool.

5 groepen gegevens

De kenmerken en beschrijving staan ook in de spreadsheet bestandsindeling van de monitoringstool en rekentool.

Algemene gegevens van de veehouderij

Dit is de basis van elke veehouderij in de monitoringstool. Hier staan de adresgegevens, vergunninginformatie en de overheid (jurisdictie) die deze veehouderij heeft ingevoerd.

Algemene gegevens van de veehouderij

Kenmerk

Omschrijving

Id nr Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool
Jurisdictie De gemeente of provincie die het bevoegd gezag is voor deze veehouderij
Adres Het adres van het bedrijf
Bedrijfsnaam De naam van het bedrijf
Datum vergunning De datum van afgifte van de milieuvergunning (notatie dd-mm-jjjj)
Toelichting Toelichting over de vergunning of het bedrijf (niet verplicht)

Gebouw

Een veehouderij kan meerdere gebouwen hebben. Per gebouw voert u de gegevens van het gebouw in.

Kenmerken van een gebouw

Kenmerk

Omschrijving

Id nr Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool
X en Y De x- en y-coördinaten van het middelpunt van het gebouw. Uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.
Positief geheel getal: x: 0 - 300.000 / y: 300.000 - 650.000
Breedte Breedte van het gebouw (0-100 meter)
Lengte Lengte van het gebouw (0-100 meter)
Hoogte Hoogte van het gebouw (0-100 meter)
Oriëntatie De oriëntatie is de hoek in graden tussen de lange zijde van het gebouw en de x-as (0 tot 180˚)

Emissiebron

Een gebouw heeft maximaal 1 emissiebron (luchtuitlaat). Een emissiebron kan meer staltypen hebben. Voor de modellering van de emissiepunten sluit de fijnstofberekening aan bij de geurberekening. In de invoerinstructie ISL3a staat hoe dat werkt.

Kenmerken van de emissiebron
Kenmerk Omschrijving
Id Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool
X en Y De x- en y-coördinaten van het emissiepunt binnen het vlak van het gebouw
Hoogte De bronhoogte van het punt waar de emissie vrijkomt (0.0 tot 200.0 meter). De bronhoogte moet hoger zijn dan het gebouw. Lager mag alleen als het om een open stalwand gaat
Diameter De diameter van de emissiebron. De diameter mag niet groter zijn dan de bronhoogte. Behalve als de bronhoogte lager is dan de hoogte van het gebouw. Dan mag de diameter wel groter zijn (waarde 0.0 tot 10.0, standaardwaarde 0.5)
Uittreedsnelheid De snelheid waarmee de emissie vrijkomt (waarde 0.1 tot 15.0, standaardwaarde is 4 m/s)

Staltype

Het staltype is de basis voor de hoeveelheid emissie die uit het gebouw komt. U kunt meer dan 1 staltype per gebouw of emissiebron bepalen.

Kenmerken van het staltype

Kenmerk

Omschrijving

Code De RAV-code (Regeling ammoniak en veehouderij) waarmee de bijbehorende emissiefactor wordt bepaald
Omschrijving Na de keuze van de RAV-code verschijnt de beschrijving van de diercategorie en het huisvestingssysteem
Emissiefactor De monitoringstool toont de emissiefactor die hoort bij de gekozen RAV-code (gram/dier/jaar)
Aantal dieren Het aantal dieren dat met het geselecteerde staltype in het gebouw wordt gehouden
Maatregel Kies een maatregelen voor het staltype. Kies voor Overig voor een combinatie van technieken
Omschrijving Een beschrijving van de letters en nummers van de gekozen additionele techniek
Reductiefactor De reductiefactor die is toegekend aan de (combinatie van) additionele techniek (waarde 0.00 - 1.00)
Resultaat De monitoringstool toont de berekende emissie per staltype (kg/jaar)
Beschrijving Beschrijving of toelichting op de ingevoerde maatregel(en) en hoe u de reductiefactor heeft bepaald

Rekenpunt van te beschermen object

In de omgeving van de veehouderij kunnen woningen of andere objecten liggen die beschermd moeten worden tegen te hoge concentraties fijnstof . U voert voor deze te beschermen objecten (TBO) een rekenpunt in bij de veehouderij.

Rekenpunt van te beschermen object

Kenmerk

Omschrijving

Id Een uniek identificatienummer binnen het systeem van de monitoringstool
X en Y De x- en y-coördinaten van het rekenpunt
Type rekenpunt Informatie over het te beschermen object, met een keuze uit:
  • burgerwoning
  • eigen bedrijfswoning
  • bedrijfswoning van derden
  • plattelandswoning
  • overig gebouw
De monitoringstool bepaalt op basis van dit type of het rekenpunt een NSL-toetspunt is