Opbouw voortgangsformulier maatregelen

Het voortgangsformulier van de 'maatregelen' ziet er bijna hetzelfde uit als die voor de projecten. Het eerste deel van het voortgangsformulier controleert u ieder jaar. Zijn er wijzigingen, dan vult u het hele formulier in.

Opbouw van het voortgangsformulier voor maatregelen

De meeste maatregelen in het NSL zijn algemene maatregelen. Het gaat dan om maatregelen in de vorm van:

 • onderzoek
 • gedragsverandering
 • walstroomvoorzieningen voor schepen of andere maatregelen

Effect maatregelen

Het is lastig om het effect te meten van deze maatregelen op verkeersgegevens en wegkenmerken. Daarom vraagt het maatregelformulier niet of het effect is verwerkt in de verkeersgegevens. In het toelichtingenveld kunt u informatie zetten over de verwerking van effecten in de verkeersgegevens. U kunt dit ook doen in het formulier voor de onderbouwing van de verkeersgegevens.

Opbouw van het voortgangsformulier maatregelen

Veld

Toelichting

Maatregelnummer Identificatienummer van de maatregel in het NSL.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Jaar Het monitoringsjaar waarvoor de gegevens gelden.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Naam/omschrijving Naam of omschrijving van de maatregel. Dit veld is ingevuld door Bureau Monitoring uit de gegevens van de melding.
U kunt dit veld niet aanpassen.
Aanpassing (jaarlijks controleren) U kiest 'ja' als er iets gewijzigd is in de maatregel.
U moet bij 'ja' alle invoervelden invullen.
Type aanpassing (jaarlijks controleren) Dit veld wordt zichtbaar als u bij de vorige vraag 'ja' heeft gekozen. U kiest uit:
 1. Wijziging waarvoor een melding wordt/is ingediend.
 2. Wijziging waarvoor geen melding wordt/is ingediend.
Stand van zaken (jaarlijks controleren) De huidige fase van de maatregel. U kunt kiezen uit:
 1. besluit (raad of GS of Rijk en financiering rond)
 2. aanbesteding
 3. uitvoering
 4. afgerond
 5. TB (hoofdwegennet, tracébesluit)
 6. WAB (hoofdwegennet, wegaanpassingsbesluit)
 7. niet ingevuld
 8. voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht
Zijn de effecten verwerkt in de aangeleverde verkeersdata in de Monitoringstool voor elk rekenjaar ? Kies de juiste waarde per jaartal.
Link met nr/ID/IB De maatregel is gekoppeld aan of hoort bij maatregel of project. Geef hier het nummer van het gekoppelde project of de maatregel.
Type maatregel (1x verplicht invullen) Kies een maatregeltype
 1. fiets (en voetganger)
 2. parkeren
 3. hardware wegen
 4. software wegen
 5. OV
 6. schone voertuigen (o.a. milieuzone)
 7. alternatieve brandstoffen
 8. modal shift
 9. groen
 10. puntbronnen
 11. informeren
 12. gedrag
 13. onderzoek
 14. verlagen maximum snelheid
 15. overdracht: (geluid)schermen
 16. resultaatafspraak: tunnelmonden, grote oppervlaktebronnen
 17. onbekend
Detaillering maatregel Geef een nauwkeurige omschrijving van de maatregel.
Ligging X Y X- en Y-coördinaten van het zwaartepunt van de maatregel.
Bevoegd gezag (1x verplicht invullen) Verantwoordelijke voor besluitvorming en realisatie.
Type toonaangevend besluit Het type besluit waardoor wijziging nodig is (bijvoorbeeld raadsbesluit).
Datum toonaangevend besluit Datum waarop de uitvoering van de maatregel of de wijziging bestuurlijk is vastgesteld.
Opmerkingen Opmerkingen bij deze maatregel die belangrijk zijn voor de monitoring.
Planningstermijn maatregel Planningstermijn voor uitvoering van deze maatregel (bijvoorbeeld 50% in 2020 en 100% in 2025).
Geplande datum realisatie (jaarlijks controleren) Datum waarop volgens planning of verwachting deze maatregel is afgerond.
Werkelijke datum realisatie Datum waarop de uitvoering van deze maatregel werkelijk is afgerond.
Toelichting Dit veld biedt nuttige informatie voor de monitoring, maar is niet verplicht.
Kenmerk dat effect ondervindt Omschrijving van het aangrijpingspunt van deze maatregel in termen van invoerparameters van een verkeersmodel. Selecteer hier het belangrijkste effect. Keuze uit:
 1. intensiteit
 2. verkeerssamenstelling
 3. wegkenmerken (bijv weghoogte)
 4. doorstroming
 5. emissie
 6. niet verkeersgerelateerd
 7. onbekend
Fasering van het effect Verwachte verloop van de wijziging in parameters.