Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld bij drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom sluit het Rijk in 2019 het Schone Lucht Akkoord met een groot aantal gemeenten en provincies.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inspraak voor beleidsmakers bij alle overheden

Samen met gemeenten en provincies werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het opstellen van het SLA. Er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn. Beleidsmakers op het terrein van luchtkwaliteit bij Rijk, gemeenten en provincies denken mee over het SLA.

Dit jaar organiseert het ministerie van IenW nog verschillende bijeenkomsten voor beleidsmakers, handhavers en maatschappelijke organisaties. Gemeenten en provincies die willen aansluiten bij (bijeenkomsten over) het Schone Lucht Akkoord kunnen zich aanmelden via het formulier op deze pagina.

Planning

Begin juli 2019 stuurde Staatssecretaris Stientje van Veldhoven de hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer. In deze brief licht zij de inzet en uitwerking toe. Planning is om het akkoord in het najaar van 2019 met alle partijen te ondertekenen en te publiceren.

Aanmelden bijeenkomsten Schone Lucht Akkoord

Via dit formulier kunt u uw interesse om deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord kenbaar maken.