Stofreducerende maatregelen

Er zijn diverse maatregelen om fijn stof emissie te voorkomen dan wel te beperken. Welke maatregelen toegepast worden hangt af van de specifieke situatie. Zo kan de stofemissie beperkt worden door bijvoorbeeld het plaatsen van een stoffilter of het gebruik van schonere brandstoffen. Wanneer het niet mogelijk is de fijn stof emissies te voorkomen, wordt verspreiding van fijn stof zoveel mogelijk beperkt door bijvoorbeeld te sproeien met water.

Maatregelen industrie

Bij het bestrijden van stofemissies kunnen procesgeïntegreerde maatregelen toegepast worden, zoals het werken met gesloten procesapparatuur of het toepassen van een andere brandstof. Deze hebben vaak ook een gunstig effect op andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals arbo of kwaliteit. Veel gebruikte nageschakelde technieken zijn onder meer doekfilters, elektrostatische filters, natte wassers en cyclonen. In de Factsheets luchtemissiebeperkende technieken vindt u een beschrijving van de meest gebruikte luchtemissiebeperkende technieken. Voor bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissie kan een BREF van toepassing zijn. BREFs zijn europese documenten waarin technieken en maatregelen worden genoemd om emissies te reduceren.

Maatregelen op- en overslag en bouw

De Factsheets maatregelen fijn stof bij op- en overslagbedrijven geven een overzicht van de best beschikbare technieken om fijn stof te reduceren bij op- en overslagbedrijven. De maatregelen zijn gekoppeld aan vijf hoofdactiviteiten bij op- en overslag: opslag, oppakken, transport, storten en bewerken. Alleen een combinatie van maatregelen leidt tot het gewenste resultaat van geen visueel waarneembare stofverspreiding. Per bedrijf zijn verschillende combinaties van maatregelen mogelijk. De factsheets geven vergunningverleners en bedrijven handvaten om de optimale combinatie van maatregelen voor de betreffende situatie vast te stellen.

Daarnaast is in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar fijn stof-maatregelen in de bouw- en sloopafvalketen (Inventarisatie microstof van megarecycling (pdf, 8.5 MB)). Het rapport van de CE uit 2006 (pdf, 309 kB) geeft meer inzicht in de omvang van de stofemissies uit de bouwketen.

Maatregelen landbouw

In de landbouw is fijn stof een actueel thema. Het ministerie van EZ financieert o (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)nderzoek naar maatregelen die de uitstoot van fijn stof in de pluimveehouderij kunnen terugdringen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de maatregelen effectief moeten zijn en op de praktijk gericht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.

Agrotechnology & Food Innovations B.V. en het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij weer in een rapport uit 2004.

Maatregelen verkeer en vervoer

Maatregelen en praktijkvoorbeelden met betrekking tot vervoermanagement zijn verzameld op een aparte pagina. Algemene informatie over oplossingsrichtingen anders dan vervoermanagement komt aan bod in de publicaties van Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening en de Handreiking luchtkwaliteitsplan. Bij deze handreiking zit in de bijlage een overzicht van maatregelen en een quick scan om snel een eerste selectie van kansrijke maatregelen te kunnen maken om de luchtkwaliteit in een gemeente te verbeteren.

Het kennisprogramma SOLVE (Snelle oplossingen voor lucht en verkeer) van CROW biedt verkeerskundige maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs lokale wegen. Meer informatie over de SOLVE-maatregelen vindt u op de SOLVE-maatregelenmix (webapplicatie).