Stofreducerende maatregelen

Er zijn diverse maatregelen om fijnstofemissie te voorkomen of te beperken. Welke maatregelen toegepast worden, hangt af van de situatie. Wanneer het niet mogelijk is de fijnstofemissies te voorkomen, wordt verspreiding van fijnstof zoveel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door te sproeien met water.

Op deze pagina

Maatregelen industrie

Bij het bestrijden van stofemissies kunnen procesgeïntegreerde maatregelen toegepast worden, zoals het werken met gesloten procesapparatuur of het toepassen van een andere brandstof. Deze hebben vaak ook een gunstig effect op andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals arbo of kwaliteit. Veel gebruikte nageschakelde technieken zijn onder meer: doekfilters, elektrostatische filters, natte wassers en cyclonen. In de Factsheets luchtemissiebeperkende technieken vindt u een beschrijving van de meest gebruikte luchtemissiebeperkende technieken. Voor bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissie (Rie) kan een BREF gelden. BREF's zijn Europese documenten waarin technieken en maatregelen worden genoemd om emissies te reduceren.

Maatregelen op- en overslag en bouw

De Factsheets maatregelen fijnstof bij op- en overslagbedrijven geven een overzicht van de Beste beschikbare technieken (BBT) om fijnstof te reduceren bij op- en overslagbedrijven. De maatregelen zijn gekoppeld aan 5 hoofdactiviteiten bij op- en overslag:

  1. opslag
  2. oppakken
  3. transport
  4. storten
  5. bewerken

Alleen een combinatie van maatregelen leidt tot het gewenste resultaat: geen visueel waarneembare stofverspreiding. Per bedrijf zijn verschillende combinaties van maatregelen mogelijk. De factsheets geven vergunningverleners en bedrijven handvaten om de optimale combinatie van maatregelen voor die situatie vast te stellen.

Daarnaast is in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar fijnstofmaatregelen in de bouw- en sloopafvalketen (Inventarisatie microstof van megarecycling (pdf, 8.5 MB)). Het rapport van de CE uit 2006 (pdf, 309 kB) geeft meer inzicht in de omvang van de stofemissies uit de bouwketen.

Maatregelen landbouw

In de landbouw is fijnstof een actueel thema. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) financiert onderzoek naar maatregelen die de uitstoot van fijnstof in de pluimveehouderij kunnen terugdringen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de maatregelen effectief moeten zijn en op de praktijk gericht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.

Agrotechnology & Food Innovations B.V. en het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven opties voor reductie van fijnstof emissie uit de veehouderij weer in een rapport uit 2004.

Maatregelen verkeer en vervoer

Maatregelen en praktijkvoorbeelden van vervoermanagement zijn verzameld op een aparte pagina. Algemene informatie over oplossingsrichtingen anders dan vervoermanagement komt aan bod in de publicaties van Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening en de Handreiking luchtkwaliteitsplan. Bij deze handreiking zit in de bijlage een overzicht van maatregelen en een quick scan om snel een eerste selectie van kansrijke maatregelen te kunnen maken om de luchtkwaliteit in een gemeente te verbeteren.

Het kennisprogramma SOLVE (Snelle oplossingen voor lucht en verkeer) van CROW biedt verkeerskundige maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs lokale wegen.