Meetnetten Luchtkwaliteit

De Nederlandse overheid meet de luchtkwaliteit. Dit gebeurt met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit of luchtmeetnet. Gegevens uit het Meetnet Amsterdam en Rijnmond vullen dit meetnet aan. Hieronder vindt u informatie over de meetnetten:

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet ieder uur de kwaliteit van de lucht op een groot aantal plaatsen in Nederland. Het gaat om diverse stoffen zoals ozon, stikstofoxiden (NO, NO2, NOx), zwaveldioxide, ammoniak, fijnstof (PM10) en zwarte rook. Er zijn meetstations voor straat, stad en regio.

Luchtmeetnet Amsterdam

De GGD Amsterdam beheert het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam. Het luchtmeetnet bestaat uit 14 meetstations, waarvan 1 van de gemeente Zaanstad. Deze houden continu de luchtkwaliteit in de gaten. Het meetnet werkt de data elk uur bij. Behalve de data van PM10 en PM2.5. Die metingen lopen 2 uur achter. Er zijn (jaarlijkse) datarapportages beschikbaar, vanaf 1999.

Luchtmeetnet Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond meet de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied in opdracht van de provincie Zuid-Holland en enkele gemeentes. De kennis van de luchtkwaliteit is nodig om ingezet beleid te beoordelen en nieuw beleid uit te stippelen. Bureau Lucht van de DCMR bepaalt de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied via meetnetten en modelberekeningen. Het meetnet Rijnmond is een aanvulling op het landelijk meetnet van het RIVM.

Aanvullende metingen en modelberekeningen door de provincie zijn nodig. Zij gebruiken dit bij het beoordelen van bestemmingsplannen en andere ontwikkelingen zoals streekplannen, tracébesluiten, milieueffectrapportages en vergunningen. Luchtkwaliteitsmetingen zijn daarnaast ook een middel om historische trends te volgen. Daarnaast ook om invloeden op water en bodem door verspreiding via de lucht te analyseren. In opdracht van de provincie brengt bureau lucht jaarlijks het jaarverslag en tabellenboek Lucht in cijfers uit. Het verslag geeft een overzicht van de gemeten concentraties en gaat in op bijzonderheden.