1.2 Handleiding en praktijkbladen

In deze handleiding worden de algemene en kwaliteitsborgende aspecten van het meten van luchtemissies uit stationaire bronnen (en dus geen luchtkwaliteitsmetingen oftewel immissiemetingen) beschreven. De handleiding gaat vergezeld van een aantal praktijkbladen. Deze praktijkbladen beschrijven per meetnorm (type meting) de specifieke kwaliteitsbepalende factoren voor dat soort meting. Zie hiervoor het meest actuele overzicht. De handleiding plus praktijkbladen dienen ter ondersteuning van het bevoegd gezag. Zij kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de kwaliteit van luchtemissiemetingen die worden uitgevoerd ter controle van emissie-eisen in vergunningen en in wet- en regelgeving.

Zij bieden ook handvatten voor het opnemen van kwaliteitseisen aan de metingen bij vergunningverlening. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van de digitale tool "Controlevoorschriften in de vergunning" bij hoofdstuk 3.7 van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht. Handleiding en praktijkbladen zijn nadrukkelijk níet bedoeld ter vervanging van de oorspronkelijke meetnormen of ter vervanging van de accreditatie van meetinstanties. Het beoordelen van de kwaliteit van luchtemissiemetingen is vrij complex. Bij de gebruiker van deze handleiding en de praktijkbladen wordt dan ook een zekere technische achtergrond en bij voorkeur ook enige praktische ervaring aanwezig geacht.