1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 Luchtemissiemetingen wordt de gehele analysegang van monsterneming, monsterconditionering tot en met de daadwerkelijke analyse besproken. Hoofdstuk 3 Kwaliteitsborging gaat over de kwaliteitsborging van metingen. Hierbij wordt ingegaan op de grondbeginselen van meetkwaliteit, op meetnormen en op de kwaliteitsborging van meetinstanties en bedrijfsmeetsystemen. Hoofdstuk 4 Bevoegd gezag en luchtemissiemetingen behandelt het toezicht door middel van emissiemetingen. Het beschrijft de verschillende controlevormen en toetsingssystematieken, zoals deze zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opnemen van meetvoorschriften in de vergunning, aan het meetplan en de rapportage van meetgegevens en aan de controle op representatieve bedrijfsvoering tijdens de metingen. In hoofdstuk 5 Herleiding van meetgegevens worden formules gegeven voor de omrekening van de gemeten waarden.

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze handleiding de term ‘rookgas' gebruikt voor alle gekanaliseerde emissies naar lucht.