3.2.1 Ontwikkeling van meetnormen

Meetnormen worden opgesteld in nationaal, Europees en mondiaal verband. Zo zijn het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), le Comité Européen de Normalisation (CEN) en The International Organization for Standardization (ISO) betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van respectievelijk NEN, EN en ISO normen.

Een internationale norm is ontwikkeld in een Technische Commissie van ISO. Voor internationale normen geldt geen implementatieplicht. Internationale documenten die door Nederland zijn geaccepteerd, voeren de codering NEN-ISO. Een Europese norm ontwikkeld in een Technische Commissie van CEN is geldig voor alle Europese lidstaten. De nationale normalisatie-instituten zijn verplicht de Europese normen binnen één jaar na het uitbrengen nationaal over te nemen (implementatieplicht). In Nederland dragen Europese normen de codering NEN-EN. Sommige internationale normen zijn ook Europees geaccepteerd. Deze documenten zijn herkenbaar aan de codering: NEN-EN-ISO. Wanneer voor de meting van een bepaalde parameter geen Europese norm bestaat, kan men kiezen uit ISO of NEN normen of andere nationale meetnormen.

Naast de normen worden ook andere normalisatieproducten ontwikkeld. Op Europees en mondiaal niveau bestaan bijvoorbeeld technische specificaties (CEN/TS of ISO/TS) en technische rapporten (CEN/TR of ISO/TR). Een Technical Specification (TS) wordt opgesteld voor voorlopige toepassing. De technische stand van zaken of de consensus is nog onvoldoende om een norm uit te brengen. Ook kan de Technical Specification worden gebruikt voor snelle tussentijdse publicatie van de resultaten van een normontwikkelingstraject. Een Technical Report (TR) heeft een informatief karakter. Het wordt uitgegeven als het wenselijk blijkt om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen. Het kan hier gaan om technische gegevens, maar ook om een inventarisatie van wettelijke regels en normen per land.

Op nationaal niveau ontwikkelt NEN in aanvulling op normen Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) en Nederlandse technische afspraken (NTA). De NPR is een informatieve afspraak die een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm biedt. De NTA is een eisenstellend afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen. NTA onderscheid zich verder van de norm en NPR door het principe van besluitvorming (stemming bij NTA in tegenstelling tot consensus) en de mogelijkheid tot inspraak (bij NTA is geen consultatie via een openbare commentaarronde). Het proces is hierdoor sneller dan bij een norm en kan beter inspelen op technologische ontwikkelingen of implementatie van EU wetgeving. Een NTA wordt soms doorontwikkeld in een NEN-norm als blijkt dat de afspraak breder moet worden gedragen en dat er meer consultatie wenselijk is.

Op onze website vindt u een overzicht met actuele normen voor het meten van luchtemissies. De normen kunnen worden besteld via de NEN normshop.